ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ FEI-GREGAA

Η Ομάδα Αστικής Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας έχει δημιουργήσει τη χαρτογραφημένη βάση δεδομένων εκπομπών ανθρωπογενών ρύπων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο Flexible Emission Inventory for Greece and the Greater Athens Area (FEI-GREGAA).

  • H FEI-GREGAA έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον GIS σύμφωνα με το EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, ακολουθώντας την προσέγγιση bottom-up/top-down με δεδομένα από επίσημες πηγές.
  • Καλύπτει την περίοδο 2006 – 2019 και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση.
  • Παρέχει ωριαίες εκπομπές αέριων ρύπων, σωματιδίων, βαρέων μετάλλων, PAHs και θερμοκηπικών αερίων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε κάνναβο 2x2km2 (Ελλάδα) και 1x1km2 (Αττική).

 

Δεδομένα εκπομπών (μηνιαίες τιμές) κατανεμημένα σε πλέγμα κελιών 6×6 km2 μπορούν να δοθούν δωρεάν στο κοινό για τους ρύπους CO, NH3, NMVOCs, NOx, PM10 και PM2.5. Για τη χορήγηση των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Δρ. Φαμέλη Κυριακή-Μαρία (kmfameli@noa.gr) και τη Δρ. Ασημακοπούλου Βασιλική (vasiliki@noa.gr).

  Sector

(Methodology)

           

NEC Pollutants

road transport (TD/BU)

Aviation (BU) Navigation (BU) small combustion (TD/BU) industries (from eprtr, BU) off road  (TD) Agriculture (TD)

commercial cooking (BU)

  Main Pollutants NOx
NMVOCs
SOx
NH3
  Particulate Matter PM2.5
PM10
TSP
EC
OM
BC
  Other CO
VOC
CH4
NO
NO2
CO2
N2O
Benzene
  Priority Heavy Metals Pb, Hg, As
Cd
  Additional Heavy Metals Cr, Cu, Ni, Se, Zn
  POPs PCDD/F
Benzo(a)pyrene
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
PCB
HCB

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αριθμητικές προσομοιώσεις της ποιότητας αέρα για όλη την ελληνική επικράτεια πραγματοποιούνται με το σύστημα μοντέλων WRF/CAMx σε συνεργασία με τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ. Καθημερινά παρουσιάζεται στο κοινό η πρόγνωση ρύπανσης για πόλεις της Ελλάδας και σημεία ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://meteo.gr/ στην ενότητα ΡΥΠΟΙ (https://meteo.gr/cf-aqi.cfm?city_id=86).

ΔIΚΤΥΟ ΑΙΣΘΗΤHΡΩΝ ΜEΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚHΣ ΡYΠΑΝΣΗΣ

Με χρήση της τεχνολογίας IoT και αισθητήρων χαμηλού κόστους σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο σταθμών συνεχούς παρακολούθησης της σωματιδιακής ρύπανσης, με το οποίο επιτυγχάνεται:

  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΡΜ5) στον αστικό ιστό της Αθήνας.
  • Δημιουργία χρονοσειράς δεδομένων για τη μελέτη της επίδρασης της μετεωρολογίας, των εκπομπών και των τοπικών ροών στα επίπεδα ρύπανσης.
  • Μελέτη της έκθεσης του πληθυσμού και σύνδεση της με δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα.
  • Επικαιροποίηση FEI-GREGAA και σύγκριση με αποτελέσματα από τις εφαρμογές με το σύστημα φωτοχημικού/μετεωρολογικού μοντέλου WRF/CAMx.

Το δίκτυο των αισθητήρων παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα https://air-quality.gr/, που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της ΕΥ ΠΑΝΑΚΕΙΑ. Η ομάδα UES είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία έξι αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι στο λεκανοπέδιο Αττικής.