ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & CFD ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Εξειδικευμένες μελέτες για νέα κτίρια υψηλών ενεργειακών αποδόσεων και οικονομικά αποδοτικών δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για Η/M και Αρχιτεκτονικά γραφεία. Θερμικές προσομοιώσεις με TRNSYS και Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής με PHOENICS & FLUENT. Υποστήριξη στη λεπτομερή διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Καλύτερη κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και του εξοπλισμού κατά τη φάση του σχεδιασμού ή της ανακαίνισης μέσω προσομοιώσεων και συγκριτικής αξιολόγησης της υπολογιζόμενης, ενεργειακής συμπεριφοράς τους.

Περισσότερες πληροφορίες: GREC

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αξιολόγηση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, παρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων. Χρήση φορητών οργάνων για βραχυχρόνιες μετρήσεις εσωτερικών συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας) και χρήση πολυ-αναλυτή για επιτόπιες μετρήσεις θερμοκρασίας, φωτισμού και ταχύτητας αέρα. Ποιοτική αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα) με χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων. Μελέτη των εσωτερικών συνθηκών που επικρατούν στο κτίριο και θερμικής άνεσης από τους χρήστες. Προσδιορισμός πιθανών προβλημάτων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων επέμβασης για την αντιμετώπισή τους. Αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και εξοπλισμού μέσα από άμεσες μετρήσεις και σύγκριση με την πραγματική συμπεριφορά τους.

Περισσότερες πληροφορίες: GREC

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Έλεγχοι και επιθεωρήσεις κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων με τη χρήση θερμοκάμερας. Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων στο κέλυφος των κτιρίων και στις Η/Μ εγκαταστάσεις υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και πλήρη φορτία.

Περισσότερες πληροφορίες: GREC

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Σύντομες ενεργειακές και διαγνωστικές επιθεωρήσεις κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων. Υποστήριξη στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων με βάση την εκτίμηση κόστους-οφέλους ανά επέμβαση (π.χ. συντήρηση, ανακαίνιση ή αναβάθμιση). Τεχνο-οικονομική ανάλυση σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές μεθοδολογίες και λογισμικά για κτίρια κατοικιών (EPIQR), γραφείων (TOBUS) και ξενοδοχείων (XENIOS). Συνολική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και βαθμού φθοράς του κτιρίου και των επιμέρους στοιχείων (κέλυφος και εγκαταστάσεις) συνυπολογίζοντας τη λειτουργική τους ανεπάρκεια λόγω παλαιότητας. Πολύ-κριτηριακή ανάλυση για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων σε συνεκτίμηση με την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύντομη αρχική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και των δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικίες με βάση τις ελληνικές τυπολογίες κτιρίων (eKIA).

Περισσότερες πληροφορίες: GREC

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και ενημέρωση σε θέματα προτύπων και κανονισμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων προς τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια (NZEB). Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά-ενημερωτικά σεμινάρια και εργαστήρια για μηχανικούς, αρχιτέκτονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα παθητικών και ενεργητικών συστημάτων, τεχνολογίες ηλιακών, θερμικών συστημάτων για θέρμανση-ψύξη, ανάλυση για τον κύκλο ζωής των κτιρίων, καθώς και για το επίσημο λογισμικό ενεργειακών επιθεωρήσεων (TEEKENAK). Τεχνογνωσία και πρακτικές συμβουλές για κτίρια υψηλής απόδοσης έως και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες: GREC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων. Λογισμικά και εργαλεία πολυμέσων για τον υπολογισμό της εξοικονομούμενης ενέργειας από την εφαρμογή μέτρων σε υπάρχοντα κτίρια (eΚΙΑ) και την ανάδειξη του οφέλους από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως ο ηλιακός κλιματισμός σε κτίρια υψηλής, ενεργειακής αποδοτικότητας (SACE). Δημιουργία και χρήση Τυπικών Μετεωρολογικών Ετών (TRYs) για την Αθήνα. Λογισμικό υπολογισμού προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένες επιφάνειες για διάφορες ελληνικές πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες: GREC