ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναγκαιότητα – προκλήσεις

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο θέμα με επιπτώσεις σε τοπική κλίμακα, επομένως επηρεάζει σε διαφορετικό βαθμό τις χώρες και τις περιοχές καθώς και τους διάφορους τομείς. Οι μελλοντικές προβλέψεις του κλίματος που προέρχονται από παγκόσμια και περιοχικά κλιματικά μοντέλα είναι απαραίτητες για την εκτίμηση των αλλαγών τόσο των κλιματικών παραμέτρων όσο και της συχνότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων. Σημαντική προσπάθεια απαιτείται για την αξιολόγηση των κλιματικών μοντέλων χρησιμοποιώντας δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών ή/και παρατηρήσεις.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνήθως εκφράζονται μόνο ποιοτικά και δεν λαμβάνονται υπόψη επαρκώς οι τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για την ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στους οικονομικούς τομείς σε περιφερειακή/τοπική κλίμακα καθώς και για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή τον μετριασμό των επιπτώσεών της.

Προηγούμενες και μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες

Εργαλεία και μεθοδολογίες για την ανάλυση δεδομένων από μετεωρολογικούς σταθμούς ή/και κλιματικά μοντέλα χρησιμοποιώντας κλιματικούς δείκτες για την απεικόνιση των μέσων τιμών, των ακραίων φαινομένων καθώς και των τάσεων.

 

Επικεφαλής ή συμμετέχοντες συγγραφείς στην 4η και 5η Έκθεση Αξιολόγησης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και τον μετριασμό της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Μέλη της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας Ελλάδος που μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελληνική οικονομία – κύριοι συγγραφείς της τελικής αναφοράς (Ιούνιος 2011).

 

Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο παρόν και μέλλον (μέχρι το 2100) στους τομείς της ενέργειας, υδατικών πόρων, υγείας, τουρισμού, γεωργίας, δασικών πυρκαγιών και μόλυνσης του αέρα που βασίζεται στις προβλέψεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων και στη δημιουργία κατάλληλων στατιστικών μοντέλων επιπτώσεων.

 

Παραγωγή λεπτομερών κλιματικών πληροφοριών για διάφορους τομείς (όπως ενέργεια, δασικές πυρκαγιές) σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα ειδικά προσαρμοσμένες για τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων παραγόντων και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής. Η εφαρμογή του διαδραστικού χάρτη (Google map) για την εκτίμηση των μελλοντικών αλλαγών όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς μπορεί να βρεθεί στη “Διαδικτυακή πλατφόρμα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής”.