ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ΕΒΜΟ προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη για την χρήση μετεωρολογικών αισθητήρων και οργάνων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την διαδικασία τόσο της επιλογής όσο και της εγκατάστασης μετεωρολογικού εξοπλισμού σε άλλους φορείς. Επιπλέον, διαθέτοντας ιδιόκτητο βαθμονομημένο εξοπλισμό, το ΕΒΜΟ έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης εξειδικευμένων μετρήσεων για λογαρισμό εταιριών και φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

 

Το εργαστήριο έχει οργανωθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας. Εχει εκπονηθεί Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΑΑ και οι βαθμονομήσεις διενεργούνται βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων. Για το σύνολο των διενεργούμενων διακριβώσεων/βαθμονομήσεων έχουν εκπονηθεί σχετικές Οδηγίες από το προσωπικό του εργαστηρίου, βασισμένες στα πρότυπα ISO, στη βέλτιστη τρέχουσα επιστημονική πρακτική, στο ISO Guide On the expression of Uncertainties καθώς και στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας WMO-No 8: “Guide to meteorological instruments and methods of observations”.

 

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

 • Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ)
 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 • ΑΚΤΩΡ Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρία
 • ENERDIA Αθανασόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Τεχνική & Συμβουλευτική Α.Ε.
 • ΣΚΑΪ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Π.Ε. Α.Ε.
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εργαστήριο Φ/Β τεχνολογίας
 • Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος

Διαδικασίες Βαθμονόμησης

Βαθμονόμηση Ακτινομέτρων

Βαθμονόμηση Ακτινομέτρων

Η βαθμονόμηση των πυρανομέτρων στο ΕΒΜΟ γίνεται βάσει του ISO 9847:1992. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή τα προς βαθμονόμηση όργανα τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια κοντά στο πρότυπο πυρανόμετρο Kipp & Zonen CM21 (Secondary Standard κατά ISO 9060:1990 και High Quality κατά WMO) και σε οριζόντια θέση. Για σταθερά ανέφελο ουρανό, λαμβάνονται στιγμιαίες μετρήσεις της ηλεκτρικής τάσης στην έξοδο των οργάνων. Οι μετρήσεις πρέπει να λαμβάνονται συνεχόμενα καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε ώρες με ηλιακό ύψος τουλάχιστον 20° από τον ορίζοντα του τόπου.

Οι βαθμονομήσεις γίνονται συγκριτικά, χρησιμοποιώντας βαθμονομημένα πρότυπα εργασίας, των οποίων οι ενδείξεις είναι ιχνηλάσιμες στην Παγκόσμια Ραδιομετρική Κλίμακα. Η μέθοδος αυτή είναι απλή, ενώ παρέχει επαρκή ακρίβεια, δεδομένου ότι με αυτήν αποφεύγονται σε σημαντικό βαθμό τα σφάλματα εξάρτησης από τη γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας και από τη φασματική απόκριση του οργάνου.

Η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται δεδομένου ότι το δευτερεύον πρότυπο που χρησιμοποιείται από το ΕΒΜΟ, βαθμονομείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο World Radiation Center(WRC), Davos, Ελβετία.

Για τη βαθμονόμηση φωτομέτρων ακολουθείται διαδικασία ανάλογη με του ISO 9847:1992 χρησιμοποιώντας ως πρότυπο εργασίας ψηφιακό φωτόμετρο LMT B510A με αισθητήρα LMT P30SCT, με εύρος λειτουργίας 0.001-600000 Lux, ακρίβεια ευαισθησίας καλύτερη από +/- 0.5%.

Η χρέωση είναι 180 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Βαρομέτρων

Βαθμονόμηση Βαρομέτρων

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των βαρομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα εκτίθενται στην επικρατούσα ατμοσφαιρική πίεση του περιβάλλοντος παράλληλα με βαθμονομημένο βαρόμετρο VAISALA PTB201A .

Οι βαθμονομήσεις γίνονται συγκριτικά, χρησιμοποιώντας βαθμονομημένα πρότυπα εργασίας, λαμβάνοντας επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για ένα διάστημα μερικών ημερών. Η μέθοδος αυτή είναι απλή, ενώ παρέχει επαρκή ακρίβεια.

Η χρέωση είναι 120 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Θερμομέτρων

Βαθμονόμηση Θερμομέτρων

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των θερμομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα τοποθετούνται ταυτόχρονα με βαθμονομημένο πρότυπο θερμόμετρο Pt-100 (ERTCO-Hart 850 High Precision RTD Thermometer και Isotech 100 Ohm PRT probe, type: 935-14-85) είτε σε θερμοστατικό λουτρό Isotech Oceanus model 809 (τυπικό εύρος -10 °C ... +50 °C), είτε σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας, ψυχόμενο WTB Binder KB-53 (τυπικό εύρος 0 °C ... +50 °C).

Η διαδικασία βαθμονόμησης των θερμομέτρων από το ΕΒΜΟ είναι ιχνηλάσιμη ως προς την International Temperature Scale 90, δεδομένου ότι το πρότυπο εργασίας που χρησιμοποιεί το εργαστήριό μας βαθμονομείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Η χρέωση είναι 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Αισθητήρων Σχετικής Υγρασίας

Βαθμονόμηση Αισθητήρων Σχετικής Υγρασίας

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των υγρομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα είτε τοποθετούνται σε θάλαμο ρυθμιζόμενης σχ. υγρασίας (Theodor Friedrichs, type 8222) με όργανο αναφοράς ψυχρόμετρο Assmann (τυπικό εύρος 20%...100%), είτε εκτίθενται σε κεκορεσμένα διαλύματα αλάτων χλωριούχου λιθίου (LiCl - 11.3%, 20°C), χλωριούχου νατρίου (NaCl - 75.5%, 20 °C) και θειϊκού καλίου (K2SO4 - 97.6%, 20 °C).

Η χρέωση είναι 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.Στην περίπτωση βαθμονόμησης συνδυασμένου ψηφιακού αισθητήρα θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, η χρεώση είναι 100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Βροχομέτρων

Βαθμονόμηση Βροχομέτρων

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των βροχομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα τροφοδοτούνται με προκαθορισμένη ποσότητα νερού και γίνεται καταγραφή του αριθμού των ανατροπών του εσωτερικού δοχείου τους, ή της εν γένει ένδειξής τους.

Η χρέωση είναι 70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης

Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, σας παραδίδονται πιστοποιητικά βαθμονόμησης για όλους τους αισθητήρες, πλην των υδραργυρικών θερμομέτρων για τα οποία λαμβάνετε βεβαίωση καλής λειτουργίας.
Στη περίπτωση βαθμονόμησης άνω των 5 τεμαχίων του ίδιου τύπου αισθητήρα, χορηγείται έκπτωση σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρων τιμών.

Βαθμονόμηση Ακτινομέτρων

Η βαθμονόμηση των πυρανομέτρων στο ΕΒΜΟ γίνεται βάσει του ISO 9847:1992. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή τα προς βαθμονόμηση όργανα τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια κοντά στο πρότυπο πυρανόμετρο Kipp & Zonen CM21 (Secondary Standard κατά ISO 9060:1990 και High Quality κατά WMO) και σε οριζόντια θέση. Για σταθερά ανέφελο ουρανό, λαμβάνονται στιγμιαίες μετρήσεις της ηλεκτρικής τάσης στην έξοδο των οργάνων. Οι μετρήσεις πρέπει να λαμβάνονται συνεχόμενα καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε ώρες με ηλιακό ύψος τουλάχιστον 20° από τον ορίζοντα του τόπου.

Οι βαθμονομήσεις γίνονται συγκριτικά, χρησιμοποιώντας βαθμονομημένα πρότυπα εργασίας, των οποίων οι ενδείξεις είναι ιχνηλάσιμες στην Παγκόσμια Ραδιομετρική Κλίμακα. Η μέθοδος αυτή είναι απλή, ενώ παρέχει επαρκή ακρίβεια, δεδομένου ότι με αυτήν αποφεύγονται σε σημαντικό βαθμό τα σφάλματα εξάρτησης από τη γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας και από τη φασματική απόκριση του οργάνου.

Η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται δεδομένου ότι το δευτερεύον πρότυπο που χρησιμοποιείται από το ΕΒΜΟ, βαθμονομείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο World Radiation Center(WRC), Davos, Ελβετία.

Για τη βαθμονόμηση φωτομέτρων ακολουθείται διαδικασία ανάλογη με του ISO 9847:1992 χρησιμοποιώντας ως πρότυπο εργασίας ψηφιακό φωτόμετρο LMT B510A με αισθητήρα LMT P30SCT, με εύρος λειτουργίας 0.001-600000 Lux, ακρίβεια ευαισθησίας καλύτερη από +/- 0.5%.

Η χρέωση είναι 180 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Βαρομέτρων

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των βαρομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα εκτίθενται στην επικρατούσα ατμοσφαιρική πίεση του περιβάλλοντος παράλληλα με βαθμονομημένο βαρόμετρο VAISALA PTB201A .

Οι βαθμονομήσεις γίνονται συγκριτικά, χρησιμοποιώντας βαθμονομημένα πρότυπα εργασίας, λαμβάνοντας επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για ένα διάστημα μερικών ημερών. Η μέθοδος αυτή είναι απλή, ενώ παρέχει επαρκή ακρίβεια.

Η χρέωση είναι 120 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Θερμομέτρων

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των θερμομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα τοποθετούνται ταυτόχρονα με βαθμονομημένο πρότυπο θερμόμετρο Pt-100 (ERTCO-Hart 850 High Precision RTD Thermometer και Isotech 100 Ohm PRT probe, type: 935-14-85) είτε σε θερμοστατικό λουτρό Isotech Oceanus model 809 (τυπικό εύρος -10 °C ... +50 °C), είτε σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας, ψυχόμενο WTB Binder KB-53 (τυπικό εύρος 0 °C ... +50 °C).

Η διαδικασία βαθμονόμησης των θερμομέτρων από το ΕΒΜΟ είναι ιχνηλάσιμη ως προς την International Temperature Scale 90, δεδομένου ότι το πρότυπο εργασίας που χρησιμοποιεί το εργαστήριό μας βαθμονομείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Η χρέωση είναι 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Αισθητήρων Σχετικής Υγρασίας

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των υγρομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα είτε τοποθετούνται σε θάλαμο ρυθμιζόμενης σχ. υγρασίας (Theodor Friedrichs, type 8222) με όργανο αναφοράς ψυχρόμετρο Assmann (τυπικό εύρος 20%...100%), είτε εκτίθενται σε κεκορεσμένα διαλύματα αλάτων χλωριούχου λιθίου (LiCl - 11.3%, 20°C), χλωριούχου νατρίου (NaCl - 75.5%, 20 °C) και θειϊκού καλίου (K2SO4 - 97.6%, 20 °C).

Η χρέωση είναι 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.Στην περίπτωση βαθμονόμησης συνδυασμένου ψηφιακού αισθητήρα θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, η χρεώση είναι 100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Βαθμονόμηση Βροχομέτρων

Σύμφωνα με τη διαδικασία βαθμονόμησης των βροχομέτρων που ακολουθείται από το εργαστήριό μας, τα προς βαθμονόμηση όργανα τροφοδοτούνται με προκαθορισμένη ποσότητα νερού και γίνεται καταγραφή του αριθμού των ανατροπών του εσωτερικού δοχείου τους, ή της εν γένει ένδειξής τους.

Η χρέωση είναι 70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά όργανο.

Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, σας παραδίδονται πιστοποιητικά βαθμονόμησης για όλους τους αισθητήρες, πλην των υδραργυρικών θερμομέτρων για τα οποία λαμβάνετε βεβαίωση καλής λειτουργίας.
Στη περίπτωση βαθμονόμησης άνω των 5 τεμαχίων του ίδιου τύπου αισθητήρα, χορηγείται έκπτωση σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρων τιμών.