ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μελλοντικές προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής σε μορφή χαρτών μέχρι το 2100, οι οποίες εστιάζονται στις αλλαγές των μέσων τιμών των κλιματικών παραμέτρων και των ακραίων φαινομένων με χρήση διαφόρων περιοχικών κλιματικών μοντέλων και σεναρίων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων.

Διάθεση δεδομένων από διάφορα περιοχικά κλιματικά μοντέλα και για διάφορα σενάρια εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, μετά από αίτημα.

Δείκτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τη γεωργία, όπως αλλαγές στον αριθμό των ψυχρών νυκτών και στη διάρκεια της περιόδου βλαστήσεως.

Δείκτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τη ζήτηση ενέργειας, όπως αλλαγές στη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.

Δείκτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία, όπως αλλαγές στο επίπεδο δυσφορίας των ανθρώπων λόγω θερμοκρασίας και υγρασίας.

Δείκτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τον τομέα του τουρισμού, όπως αλλαγές στη θερμική άνεση των τουριστών και στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Δείκτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές, όπως αλλαγές στον κίνδυνο πυρκαγιάς ή στη διάρκεια της περιόδου πυρκαγιών.

Προϊόντα ειδικά προσαρμοσμένα για τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων παραγόντων και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, όπως για παράδειγμα τη φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή σε μορφή χάρτη Διαδικτυακή πλατφόρμα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία δημιουργήθηκε από το ΕΕΑ και το WWF για τις ανάγκες των αρμοδίων στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής για τον έλεγχο των δασικών πυρκαγιών.

Ανάπτυξη on-line εργαλείων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε διάφορους τομείς πχ Γεωργία, Αστικό περιβάλλον (ADAPT2CLIMA tool, URBANPROOF toolkit) κ.α.

 

Ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης που βασίζονται σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό επίπεδο (LIFE-IP AdaptInGR)

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της τρωτότητας των δραστηριοτήτων/επιχειρήσεων/επενδύσεων στην αλλαγή του κλίματος με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα πορίσματα σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων και την επιστημονική βιβλιογραφία.

Εκτίμηση του κόστους των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εκτίμηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για τις διάφορες επιχειρήσεις και οικονομικούς τομείς.

Προσδιορισμός και αξιολόγηση των μέτρων για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος μέσω της ανάπτυξης/εφαρμογής των κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων.