ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Παρέχονται υπηρεσίες μετρήσεων θορύβου και δονήσεων με κατάλληλο εξοπλισμό που πληροί τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές. Παρέχονται, επίσης, υπηρεσίες εκτίμησης και χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου και εκπόνησης Σχεδίων Δράσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο, με τη χρήση κατάλληλων μοντέλων και μεθοδολογιών.

Ερευνητική Ομάδα