ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες και η στρατηγική του Ινστιτούτου εστιάζουν στους παρακάτω πυλώνες:

  • Επέκταση του εθνικού δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών και δημιουργία αξιόπιστων βάσεων κλιματικών δεδομένων.
  • Ολοκληρωμένη καταγραφή περιβαλλοντικών πιέσεων με έμφαση στην ποιότητα του αέρα, μέσω πολυδιάστατων διαδικασιών που συμπεριλαμβάνουν συνέργεια ανάμεσα σε διαφορετικές μεθοδολογίες και εργαλεία.
  • Βελτίωση των μεθοδολογιών και εργαλείων πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων.
  • Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάλυση των μελλοντικών κλιματικών εκτιμήσεων στον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό χώρο, την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς και την καθορισμό μέτρων μετρίασης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  • Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προς την κατεύθυνση των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (reach nearly-zero energy buildings, NZEB).