ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ

Ανθρακικό αποτύπωμα σε επιχειρήσεις με στόχο την μείωση των εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων ανά δραστηριότητα, υπηρεσία ή επίπεδο παραγωγής που περιλαμβάνει:

  1. προσδιορισμό άμεσων και έμμεσων πηγών εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων
  2. υπολογισμό εκπομπών
  3. προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
  4. παρακολούθηση των μέτρων

Ανάπτυξη και παρακολούθηση σχεδίων δράσης για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου σε εθνικό, περιοχικό και τοπικό επίπεδο.

 

Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών εργαλείων για την συλλογή και καταγραφή εκπομπών θερμοκηπιακών και άλλων αερίων σε εθνικό, περιοχικό και τοπικό επίπεδο.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικές, ηλιακές) σε επίπεδο μεμονωμένου έργου ή ομάδας έργων και της όποιας επιθυμητής γεωγραφικής ενότητας, μέσω συνδυασμένης αξιοποίησης μετρήσεων μετεωρολογικών παραμέτρων και δεδομένων παραγωγής από υφιστάμενα έργα.

 

Ανάπτυξη εργαλείων για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος, ενσωματώνοντας οικονομικές και μετεωρολογικές παραμέτρους.

 

Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή οικονομικών ή/και κανονιστικών πολιτικών στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας, καθώς και εκτίμηση των μελλοντικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αέριων ρύπων με χρήση σύνθετων ενεργειακών μοντέλων.