ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κτίρια | Δυναμικό Ηλιακής Ενέργειας |Ενεργειακά Μοντέλα & Σχεδιασμός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει συγκεκριμένους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2030: μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 32,5% (με προτεινόμενο νέο στόχο τη μείωση κατά 36% της τελικής ενέργειας και 39% της πρωτογενούς ενέργειας), αύξηση της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον στο 32% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (με πρόταση να φτάσει το 40%) και προώθηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ γειτονικών κρατών σε ποσοστό 15%. Η Ελλάδα για το 2030 έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και κατά 55% σε σύγκριση με το 2005. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν μέρος των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή (σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο) και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο κτιριακός τομέας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική καθώς ευθύνεται για  περίπου το 40% της συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ και περίπου το ένα τρίτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, η πιο σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να προκύψει από τον κτιριακό τομέα που επίσης θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέχρι το 2050. Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (EPBD) ξεκίνησε με τον ΚΕΝΑΚ που τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ το 2010 και αναθεωρήθηκε το 2017 με πιο αυστηρές ελάχιστες απαιτήσεις. Από το 2020 τα νέα κτίρια είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB), με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας η οποία καλύπτεται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές. Η νέα πρόκληση είναι η ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος και τα θετικά ενεργειακά κτίρια (PEB) τα οποία παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνουν σε ένα έτος.

Μετρήσεις ηλιακής ενέργειας, χρήση μοντέλων διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας, πρόβλεψη ηλιακής ενέργειας με στόχο την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας κεντρικών και αποκεντρωμένων συστημάτων. Εφαρμογές με βάση τον χάρτη τεχνολογίας της ΕΕ, σχετικά με την τεχνολογία και τις πολιτικές που περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για την εκτίμηση της εξέλιξης της ενεργειακής ζήτησης και την αξιολόγηση τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Υποστηρίζεται η διερεύνηση ανάπτυξης στρατηγικών για την εκπλήρωση ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών συνθηκών.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια & ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

 • Κτίρια υψηλών ενεργειακών αποδόσεων και απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος
 • Συστήματα αξιολόγησης της αειφορίας κτιρίων, γειτονιών και πόλεων
 • Ενεργειακές & διαγνωστικές επιθεωρήσεις
 • Τυπολογίες κτιρίων – Μοντελοποίηση κτιριακού αποθέματος
 • Δείκτες επιδόσεων & τιμές βάσης για την κατανάλωση ενέργειας και την ενσωματωμένη ενέργεια στα κτίρια
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Μοντελοποίηση και πρόβλεψη ηλιακής ενέργειας και ενεργειακών πόρων

 • Αξιολόγηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών και καιρικών συστημάτων
 • Χαρτογράφηση της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένες επιφάνειες
 • Μετεωρολογικά μοντέλα ηλιακής ακτινοβολίας

Εκτίμηση της εξέλιξης της ενεργειακής ζήτησης και των συνεπαγόμενων εκπομπών σε τομεακό επίπεδο

 • Προβλέψεις ενεργειακών ισοζυγίων
 • Εκτίμηση του εξωτερικού κόστους της ενέργειας και ανάλυση κόστους-οφέλους
 • Πράσινες ενεργειακές επενδύσεις και υπηρεσίες
 • Πρόβλεψη ισχύος και ζήτησης ηλεκτρισμού

Υπηρεσίες

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

 • Θερμικές προσομοιώσεις κτιρίων & CFD ανάλυση
 • Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος & διαχείριση ενέργειας
 • Θερμογραφικός έλεγχος κτιρίων & Η/Μ εγκαταστάσεων Διαγνωστικές επιθεωρήσεις
 • Κανονιστικές συμβουλές & εκπαίδευση
 • Πρακτικά εργαλεία & δεδομένα σχεδιασμού

Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας

 • Ενεργειακοί πόροι
 • Επιτόπιες μετρήσεις
 • Υπολογισμοί και πρόβλεψη της ηλιακής ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε προσανατολισμό και περιοχή
 • Αξιολόγηση της διαθεσιμότητας της ηλιακής ακτινοβολίας σε τοπικό επίπεδο

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου – Ενεργειακός Σχεδιασμός

 • Μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων και ενεργειακός σχεδιασμός
 • Εξωτερικές οικονομίες της ενέργειας
 • Ανθρακικό αποτύπωμα επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών
 • Εκτίμηση ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Πρόσφατα Επιτεύγματα

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων & Ενεργειακά πιστοποιητικά (TEE-KENAK)
 • Πρωτεργάτες στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD)
 • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις κτιρίων, γειτονιών και πόλεων
 • Ελληνικές τυπολογίες κτιρίων οικιακού και τριτογενούς τομέα
 • Μοντελοποίηση κτιριακού αποθέματος για την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών CO2
 • Διορθωτικοί συντελεστές για πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια και της εξοικονόμησης ενέργειας από σενάρια ανακαίνισης
 • Τυπικές τιμές και τιμές αναφοράς για τους δείκτες ενεργειακής κατανάλωσης για την Ελληνική τυπολογία κτιρίων
 • Ελληνική βάση δεδομένων για την ενσωματωμένη ενέργεια και τιμές αναφοράς για τους δείκτες ενσωματωμένης ενέργειας για την Ελληνική τυπολογία κτιρίων
 • Μοντελοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος
 • Αξιολόγηση του ελληνικού κτιριακού αποθέματος για τη μείωση των εκπομπών CO2 στον οικιακό και τριτογενή τομέα
 • Μεθοδολογίες & λογισμικά διαγνωστικών επιθεωρήσεων για κτίρια κατοικίας, γραφεία και ξενοδοχεία
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις & λογισμικά

Χάρτες μετρούμενης ηλιακής ακτινοβολίας και χάρτες αποτελεσμάτων μοντέλων στη Μεσόγειο

 • Μετεωρολογικά μοντέλα ακτινοβολίας (MRM)

Προβλέψεις ενεργειακών ισοζυγίων μέχρι το 2030

 • Προσομοίωση του ηλεκτρικού συστήματος σε ημερήσια βάση για την αριστοποίηση λειτουργίας του
 • Εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών (ΕΣΚ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (EU-ETS)
 • Εθνικές Εκθέσεις προς τη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών UNFCCC για την πρόοδο εφαρμογής των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
 • Προβλέψεις εξέλιξης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συμμετοχή στη διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ΑΠΕ

Εισαγωγή του πρώτου ηλιακού κτηματολογίου για την πόλη της Αθήνας