ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κτίρια | Δυναμικό Ηλιακής Ενέργειας |Ενεργειακά Μοντέλα & Σχεδιασμός

Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ και περίπου το ένα τρίτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης μέχρι το 2020, με σκοπό τη μείωση κατά 20% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990 και μια αύξηση στο 20% της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ. Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται στον τομέα των κτιρίων. Στην Ελλάδα, η ουσιαστική εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (EPBD) ξεκίνησε με τον ΚΕΝΑΚ το 2010. Η νέα πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κινείται προς την κατεύθυνση των σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων (NZEB) μέχρι το 2020 σύμφωνα με τον Ν.4122/13. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν μέρος των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή (σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο) και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Μετρήσεις ηλιακής ενέργειας, χρήση μοντέλων διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας, πρόβλεψη ηλιακής ενέργειας με στόχο την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας κεντρικών και αποκεντρωμένων συστημάτων. Εφαρμογές με βάση τον χάρτη τεχνολογίας της ΕΕ, σχετικά με την τεχνολογία και τις πολιτικές που περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για την εκτίμηση της εξέλιξης της ενεργειακής ζήτησης και την αξιολόγηση τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Υποστηρίζεται η διερεύνηση ανάπτυξης στρατηγικών για την εκπλήρωση ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών συνθηκών.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια & ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

 • Κτίρια υψηλών ενεργειακών αποδόσεων
 • Ενεργειακές & διαγνωστικές επιθεωρήσεις
 • Τυπολογίες κτιρίων
 • Ηλιακός κλιματισμός
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Μοντελοποίηση και πρόβλεψη ηλιακής ενέργειας και ενεργειακών πόρων

 • Αξιολόγηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών και καιρικών συστημάτων
 • Χαρτογράφηση της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένες επιφάνειες
 • Μετεωρολογικά μοντέλα ηλιακής ακτινοβολίας

Εκτίμηση της εξέλιξης της ενεργειακής ζήτησης και των συνεπαγόμενων εκπομπών σε τομεακό επίπεδο

 • Προβλέψεις ενεργειακών ισοζυγίων
 • Εκτίμηση του εξωτερικού κόστους της ενέργειας και ανάλυση κόστους-οφέλους
 • Πράσινες ενεργειακές επενδύσεις και υπηρεσίες
 • Πρόβλεψη ισχύος και ζήτησης ηλεκτρισμού

Υπηρεσίες

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

 • Θερμικές προσομοιώσεις κτιρίων & CFD ανάλυση
 • Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος & διαχείριση ενέργειας
 • Θερμογραφικός έλεγχος κτιρίων & Η/Μ εγκαταστάσεων Διαγνωστικές επιθεωρήσεις
 • Κανονιστικές συμβουλές & εκπαίδευση
 • Πρακτικά εργαλεία & δεδομένα σχεδιασμού

Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας

 • Ενεργειακοί πόροι
 • Επιτόπιες μετρήσεις
 • Υπολογισμοί και πρόβλεψη της ηλιακής ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε προσανατολισμό και περιοχή
 • Αξιολόγηση της διαθεσιμότητας της ηλιακής ακτινοβολίας σε τοπικό επίπεδο

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου – Ενεργειακός Σχεδιασμός

 • Μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων και ενεργειακός σχεδιασμός
 • Εξωτερικές οικονομίες της ενέργειας
 • Ανθρακικό αποτύπωμα επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών
 • Εκτίμηση ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Πρόσφατα Επιτεύγματα

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων & Ενεργειακά πιστοποιητικά (TEE-KENAK)
 • Συμμετοχή στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD)
 • Μεθοδολογίες & λογισμικά διαγνωστικών επιθεωρήσεων για κτίρια κατοικίας, γραφεία και ξενοδοχεία
 • Ελληνικές τυπολογίες κτιρίων κατοικίας
 • Δικτυακή εφαρμογή για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατοικίας (eKIA)
 • Αξιολόγηση τους ελληνικού κτιριακού αποθέματος για τη μείωση των εκπομπών CO2 στον οικιακό και τριτογενή τομέα
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις & λογισμικά

Χάρτες μετρούμενης ηλιακής ακτινοβολίας και χάρτες αποτελεσμάτων μοντέλων στη Μεσόγειο

 • Μετεωρολογικά μοντέλα ακτινοβολίας (MRM)

Προβλέψεις ενεργειακών ισοζυγίων μέχρι το 2030

 • Προσομοίωση του ηλεκτρικού συστήματος σε ημερήσια βάση για την αριστοποίηση λειτουργίας του
 • Εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών (ΕΣΚ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (EU-ETS)
 • Εθνικές Εκθέσεις προς τη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών UNFCCC για την πρόοδο εφαρμογής των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
 • Προβλέψεις εξέλιξης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συμμετοχή στη διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ΑΠΕ