ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Μπουγιατιώτη Αικατερίνη
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ

Κύρια Ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με αντικείμενο την μελέτη της σωματιδιακής ύλης της ατμόσφαιρας. Είναι Χημικός (ΑΠΘ), κάτοχος PhD στο πεδίο Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας (2009). Έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια (μεταδιδακτορική) στο School of Earth & Atmospheric Sciences of the Georgia Institute of Technology (2013-2014) και στην Μονάδα Τηλεπισκόπησης Laser του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2014-2015). Βασικά πεδία ενασχόλησής της αποτελεί η κατά μέγεθος κατανομή των αερολυμάτων και η χημική τους σύσταση, οι αλληλεπιδράσεις αερολυμάτων-νεφών-κλίματος μέσω της μελέτης των πυρήνων συμπύκνωσης νεφών και του σχηματισμού νεφοσταγονιδίων, απόδοση των πηγών της ατμοσφαιρικής σωματιδιακής ύλης και   οι επιδράσεις στην υγεία μέσω του σχηματισμού δραστικών οξειδωτικών ενώσεων, κλπ. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μελετών και μετρήσεων πεδίου πάνω στην χημεία και φυσική των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων και έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σχετικά με το θέμα. Έχει συμμετάσχει σε 8 ερευνητικά προγράμματα και έχει λάβει 3 ανταγωνιστικές Ερευνητικές Επιχορηγήσεις από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Έχει δημοσιεύσει σχετικά 52 άρθα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ενώ οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο της υπερβαίνουν τις 1700 (h-factor=22).