ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
M.Sc. Κοπανιά Θεοδώρα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τηλέφωνο: +30 210 3490-898
ΚΑΡΙΕΡΑ

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, ΠΕ Φυσικός, MSc “Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Συστήματα Διαχείρισης”. Ερευνητικές δραστηριότητες: ηλιακή ακτινοβολία, ποιότητα ατμόσφαιρας, φυσική και χημεία της ατμόσφαιρας, δορυφορική τηλεπισκόπηση, μετεωρολογία, κλιματολογία και κλιματική αλλαγή.