ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

DATAMINE

Εφαρμογή ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρησιμοποίηση ενεργειακών πιστοποιητικών κτιρίων ή άλλων διαθέσιμων πληροφοριών & στοιχείων για την δημιουργία κοινών αποδεκτών μεθοδολογιών συλλογής, ανάλυσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από Ευρωπαϊκά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και 50-120 Ελληνικών κτιρίων. Σύνταξη προτάσεων για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος και προσδιορισμός των στόχων και προτεραιοτήτων για διαφορετικές επεμβάσεις. Σύνταξη προτάσεων για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Διάχυση πληροφοριών για την συστηματική συλλογή δεδομένων από τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. http://env.meteo.noa.gr/datamine/

at-casinos.com

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Τύπος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ