Έρευνα

Ανάπτυξη έρευνας αιχμής και παροχή υψηλής στάθμης υπηρεσιών

Η μελέτη του Περιβάλλοντος στο ΙΕΠΒΑ πραγματοποιείται μέσα απο μια ολοκληρωμένη και πολυδιάσταση διαδικασία η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη έρευνας αιχμής και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες και η στρατηγική του Ινστιτούτου εστιάζουν στους παρακάτω πυλώνες:

  1. Επέκταση του εθνικού δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών και δημιουργία αξιόπιστων βάσεων κλιματικών δεδομένων.

  2. Ολοκληρωμένη καταγραφή περιβαλλοντικών πιέσεων με έμφαση στην ποιότητα του αέρα, μέσω πολυδιάστατων διαδικασίων που συμπεριλαμβάνουν συνέργεια ανάμεσα σε διαφορετικές μεθοδολογίες και εργαλεία.

  3. Βελτίωση των μεθοδολογιών και εργαλείων πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων.

  4. Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάλυση των μελλοντικών κλιματικών εκτιμήσεων στον Ευρωπαικό και Μεσογειακό χώρο, την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς και την καθορισμό μέτρων μετρίασης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

  5. Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προς την κατεύθυνση των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (reach nearly-zero energy buildings, NZEB).

Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί σταδιακά οι επόμενες ερευνητικές περιοχές:

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη (μέσω προσομοιώσεων και παρατηρήσεων) των φυσικο-χημικών διεργασών στην ατμόσφαιρα, της ποιότητας του αέρα αλλά και άλλων περιβαλλοντικών πιέσεων.

Περισσότερα

Μετεωρολογία και Υδρολογία Συμπεριλαμβάνει μετεωρολογικές και υδρολογικές παρατηρήσεις και προσομοιώσεις, με έμφαση σε ακραία υδρομετεωρολογικά γεγονότα, καθώς και τη μελέτη επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Περισσότερα

Κλίμα και κλιματική αλλαγή Αφορά στη μελέτη των κλιματικών μεταβολών και τάσεων στο παρελθόν και το μέλλον, τη μελέτη ακραίων κλιματικών φαινομένων, την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία και στον καθορισμό μέτρων μετρίασης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Περισσότερα

Ενέργεια Εστιάζει στην τυπολογία κτιρίων, την ενεργειακή τους απόδοση και την αποτελεσματικότητα του κόστους ανακαίνισης με στόχο τη δημιουργία κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης

Περισσότερα

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×