Υπηρεσίες Εργαστηρίου

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (ΕΑΧ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ.) δημιουργήθηκε το 1996 από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), ενός εκ των πέντε Iνστιτούτων του Ε.Α.Α. Το ΕΑΧ/ΕΑΑ βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΙΕΠΒΑ, στο λόφο Κουφού, στην Παλαιά Πεντέλη. Το 2005, το Εργαστήριο προέβει σε ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του με σύγχρονο εξοπλισμό, για την παροχή υπηρεσιών χημικών αναλύσεων και μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, με έμφαση στις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία χημικές ενώσεις. Η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) και εθνικών πόρων.

Έκτοτε και σταδιακά, το ΕΑΧ/ΕΑΑ άρχισε να αναπτύσει και να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO-IEC 17025, για την εφαρμογή διαπιστευμένων δοκιμών που αφορούν τον εντοπισμό και μέτρηση χημικών ενώσεων επιβλαβών για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Στόχος του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας παροχή υψηλής ποιότητας διαπιστευμένων υπηρεσιών μέτρησης ατμοσφαιρικών και άλλων ρύπων, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και των κρατικών και παραγωγικών φορέων, για βιώσιμη, οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών, το ΕΑΧ/ΕΑΑ συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, επιτελώντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα αιχμής, μεταξύ άλλων στους τομείς της Ατμοσφαιρικής Χημείας και Φυσικής, της Ποιότητας του Αέρα και των Υδάτων.


Εργαστήριο Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Συσκευών

Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Οργάνων (ΕΒΜΟ) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1996 στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Λόφο Κουφού, στη Παλαιά Πεντέλη, με κύριο σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης μετεωρολογικών και ακτινομετρικών οργάνων. Το εργαστήριο έχει οργανωθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας. Εχει εκπονηθεί Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΑΑ και οι βαθμονομήσεις διενεργούνται βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων. Για το σύνολο των διενεργούμενων διακριβώσεων / βαθμονομήσεων έχουν εκπονηθεί σχετικές Οδηγίες από το προσωπικό του εργαστηρίου, βασισμένες στα πρότυπα ISO, στη βέλτιστη τρέχουσα επιστημονική πρακτική, στο ISO Guide On the expression of Uncertainties καθώς και στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας

Guide to meteorological instruments and methods of observations. World Meteorological Organization (WMO)-No 8

Το ΕΒΜΟ έχει τη δυνατότητα να διακριβώνει-βαθμονομεί τα ακόλουθα μετεωρολογικά όργανα: θερμόμετρα (κύρια ηλεκτρονικά, ενώ στα κλασσικά θερμόμετρα γίνεται έλεγχος λειτουργίας τους), θερμογράφους, υγρόμετρα και υγρογράφους, πυρανόμετρα, φωτόμετρα και βροχόμετρα. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με συστήματα υψηλής ακρίβειας.


Ερευνητές που συμμετέχουν
Dr. Gerasopoulos EvangelosΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Γερασόπουλος Ευάγγελος

egera@noa.gr
+30 210 8109124
CV

Dr. Liakakou EleniΕντ. Ερευνήτρια

Δρ. Λιακάκου Ελένη

liakakou@noa.gr
+30 210 8109139
CV

Dr. Psiloglou VassilisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133
CV

Υπόλοιπο προσωπικό

Δρ. Λιάνου Μαρία
Kς. Κάππος Νίκος
Δρ. Κατσάνος Δημήτριος

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×