Εργαστήριο Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Οργάνων

Συνοπτικά

Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Οργάνων (ΕΒΜΟ) έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το 1996, με κύριο σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης μετεωρολογικών και ακτινομετρικών οργάνων.

Το ΕΒΜΟ έχει τη δυνατότητα να διακριβώνει-βαθμονομεί τα ακόλουθα μετεωρολογικά όργανα: θερμόμετρα (κύρια ηλεκτρονικά, ενώ στα κλασσικά θερμόμετρα γίνεται έλεγχος λειτουργίας τους), θερμογράφους, υγρόμετρα και υγρογράφους, πυρανόμετρα, φωτόμετρα και βροχόμετρα. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με συστήματα υψηλής ακρίβειας.

Το εργαστήριο έχει οργανωθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας. Εχει εκπονηθεί Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΑΑ και οι βαθμονομήσεις διενεργούνται βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων. Για το σύνολο των διενεργούμενων διακριβώσεων/βαθμονομήσεων έχουν εκπονηθεί σχετικές Οδηγίες από το προσωπικό του εργαστηρίου, βασισμένες στα πρότυπα ISO, στη βέλτιστη τρέχουσα επιστημονική πρακτική, στο ISO Guide On the expression of Uncertainties καθώς και στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας WMO-No 8: "Guide to meteorological instruments and methods of observations".

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ;

Διαδικασίες Βαθμονόμησης

 • Βαθμονόμηση Ακτινομέτρων
 • Βαθμονόμηση Θερμομέτρων
 • Βαθμονόμηση Αισθητήρων Σχετικής Υγρασίας
 • Βαθμονόμηση Βροχομέτρων
Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης

Με την ολοκλήρωση των εργασιών σάς παραδίδονται πιστοποιητικά βαθμονόμησης για όλους τους αισθητήρες, πλην των υδραργυρικών θερμομέτρων για τα οποία λαμβάνετε βεβαίωση καλής λειτουργίας. Στη περίπτωση βαθμονόμησης άνω των 5 τεμαχίων του ίδιου τύπου αισθητήρα, χορηγείται έκπτωση σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρων τιμών.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

 • Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ)
 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 • ΑΚΤΩΡ Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρία
 • ENERDIA Αθανασόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Τεχνική & Συμβουλευτική Α.Ε.
 • ΣΚΑΪ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Π.Ε. Α.Ε.
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εργαστήριο Φ/Β τεχνολογίας
 • Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
Avatar
Διάρθρωση Εργαστηρίου

Διοικητικός Προϊστάμενος

Διευθυντής ΙΕΠΒΑ


Επιστημονικός Προϊστάμενος

Δρ. Β. Ψυλόγλου / Κύριος Ερευνητής


Συνεργάτες

Δρ. Μ. Λιάνου / Ειδικό Τεχ. Επιστ. Προσωπικό
Ν. Κάππος / Ειδικό Τεχ. Επιστ. Προσωπικό
Σ. Κοντογιαννίδης / Ειδικό Τεχ. Επιστ. Προσωπικό
Δρ. Δ. Κατσάνος / Ειδικό Τεχ. Επιστ. Προσωπικό

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×