Προγράμματα

Τίτλος Επιστ. Υπεύθυνος Τύπος Έτος Περιγραφή
Υποκλιμάκωση των κλιματικών επιπτώσεων και των ανθρακούχων εκπομπών στα νησιά της ΕΕ και ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και της μη εμπορικής αξιολόγησης της Κλιματικής Αλλαγής σην Ευρώπη για το 2050 και μετά Χ. Γιαννακόπουλος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 SOCLIMPACT aims at modelling downscaled CC effects and their socioeconomic impacts in European islands for 2030-2100, in the context of the EU Blue Economy sectors, and assess corresponding decarbonisation and adaptation pathways, complementing current available projections for Europe, and nourishing actual economic models with non-market assessment, by: • Developing a thorough understanding on how CC will impact the EU islands located in different regions of the world. • Contributing to the improvement of the economic valuation of climate impacts by adopting revealed and stated preference methods. • Increasing the effectiveness of the economic modelling of climate impact chains, through the implementation of an integrated methodological framework (GINFORS, GEM-E3 and non-market indicators). • Facilitating climate-related policy decision making for Blue Growth, by ranking and mapping the more appropriate mitigation and adaptation strategies. • Delivering accurate information to policy makers, practitioners and other relevant stakeholders.
Μετατρέποντας τις πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα σε προστιθέμενη αξία για τα παραδοσιακά συστήματα διατροφής των Μεσογειακών ειδών σταφυλιού, ελιάς και σκληρού σίτου Χ. Γιαννακόπουλος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 MED-GOLD will demonstrate the proof-of-concept for climate services in the agriculture sector by developing case studies for three hallmarks of the Mediterranean food system: grapes, olives and durum wheat. Agriculture is primarily climate-driven and hence highly vulnerable to climate variability and change. Evidence suggests that the Mediterranean region is under immediate threat of shifting climate patterns and the associated ecological, economic and social effects. Developing a capacity to turn the increasingly big climate-related data into tailored climate services that can inform decision-making in agriculture, is therefore a priority both in Europe and worldwide. The long-term goal of this project is to make European agriculture and food systems more competitive, resilient, and efficient in the face of climate change, by using climate services to minimize climate-driven risks/costs and seize opportunities for added-value. The MED-GOLD project aims to develop climate services for olive, grape, and durum wheat crop systems that are the basis for producing olive oil, wine and pasta.
Climate Change Management through Mitigation and Adaptation Β. Κοτρώνη ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 The overall wider objective, to which the project will contribute, is to continue the reform of the system of higher education in the area of environmental sciences in Egypt to comply with the Bologna Declaration and according to the demands of the Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training (ET 2020), aimed at improving of the quality and efficiency of educational process.
Drought and fIre ObServatory and eArly waRning system Β. Κοτρώνη ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 Aims at developing, validating and demonstrating a set of services that employ state-of-the-art observational and modeling techniques with the aim to assist interested authorities in better preventing, addressing and finally mitigating the adverse impacts of droughts and wildland fires, with the latter being intensified due to climate change. In this context, the overall objective is to deliver an innovative, integrated observation and early warning system that will serve as a key tool for protecting the environment and, consequently, promoting sustainable development in the vulnerable region of southeast Mediterranean.
BalkanMed real time severe weather service K. Λαγουβάρδος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 The main objective of BeRTISS is to develop and implement a pilot transnational severe weather service based on GNSS tropospheric products for the Balkan?Mediterranean area to improve the safety and quality of life and the protection of the environment, through the timely information regarding severe weather events and the long-term monitoring of climate change in the region.
Έξυπνες αστικές λύσεις E. Γερασόπουλος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 To SMURBS έχει ως στόχο την προώθηση και το συντονισμό της προσέγγισης των «έξυπνων πόλεων», σε ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων, μέσω της οποίας θα εξυπηρετείται πρωτίστως η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας στις σύγχρονες πιέσεις της αστικής ρύπανσης, των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και της ανεξέλεγκτης αστικής ανάπτυξης, διερευνώντας παράλληλα τις αλληλεπιδράσεις αυτών με την υγεία και τις μεταναστευτικές πιέσεις. Βασικό εργαλείο, η εκτεταμένη χρήση και συνέργεια των δεδομένων Γεω- επισκόπησης (δίκτυα επιτόπιων μετρήσεων, δορυφορικά δεδομένα, αριθμητικές προσομοιώσεις, καινοτόμες πλατφόρμες π.χ. IoT - δίκτυο των πραγμάτων, εφαρμογές κινητών, UAVs), και απώτερο στόχο αποτελούν (α) η δημιουργία εργαλείων και υπηρεσιών για τη λήψη αποφάσεων από τα Κράτη Μέλη, (β) η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών και (γ) η παρακολούθηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη.
Integrated Global Observing Systems for Persistent Pollutants E. Γερασόπουλος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 Ανάπτυξη ενός διακρατικού συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, το οποίο θα υποστηρίξει τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών πολιτικών μέσω της ενσωμάτωσης δεδομένων πραγματικού χρόνου από διάφορες πλατφόρμες, εργαλεία μοντελοποίησης και προηγμένες υποδομές από τον παγκόσμιο κυβερνοχώρο που αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός νέου παραδείγματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα του περιβάλλοντος με αναφορές στη μόλυνση του αέρα, του νερού και των επίγειων οικοσυστημάτων από επίμονους/μόνιμους ρύπους. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί ένα ολιστικό σύστημα βασισμένο σε ανεπτυγμένους αισθητήρες νανοτεχνολογίας για τους κύριους επίμονους ρυπαντές, συζευγμένο με καινοτόμα διαλειτουργικά συστήματα κοινής χρήσης και διαχείρισης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα βελτιωθούν ήδη υπάρχοντες αισθητήρες, θα διερευνηθούν τα όρια των νέας τεχνολογίας αισθητήρων νανοτεχνολογίας, ενώ θα κατασκευαστούν, θα δοκιμαστούν και θα διερευνηθεί η αξιοπιστία τους αλλά και των πλατφορμών που υποστηρίζουν πολλαπλούς αισθητήρες. Ο συνδυασμός των διαφορετικής τεχνολογίας αισθητήρων για την περιβαλλοντική παρακολούθηση θα παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τους δυναμικούς μηχανισμούς κύκλων των ρυπαντών καθώς και για την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία παρακολούθησης.
Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Χ. Γιαννακόπουλος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 The LIFE TERRACESCAPE project aims to demonstrate, on the Aegean island of Andros, the use of drystone terraces as green infrastructures resilient to climate change impacts. The project will promote climatic adaptation by mobilising scientific knowledge, traditional farming and land stewardship (LS) practices for a large-scale revitalisation of island terrace farming. By addressing climatic and environmental extremities and supporting a modern, extensive and climate-smart agricultural sector for the Mediterranean islands, profound benefits for local societies, economies and biodiversity are expected to accrue.
Θεμελίωση συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων Καθ. N. Μιχαλόπουλος ΕΘΝΙΚΟ 2017 -
Εξειδικευμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (με έμφαση πέριξ του λιμανιού) – Ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών ρύπανσης E. Γερασόπουλος ΕΘΝΙΚΟ 2017 Kατανόηση και ποσοτικοποίηση των πηγών ρύπανσης και των φυσικοχημικών διαδικασιών παραγωγής και μεταφοράς των ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (με έμφαση πέριξ του λιμανιού). Η πρωτότυπη αυτή έρευνα αποσκοπεί στο να χτίσει επάνω στην υφιστάμενη γνώση για την κατάσταση της ρύπανσης στην περιοχή ενδιαφέροντος και θα υλοποιηθεί με νέες καινοτόμες τεχνικές και μετρήσεις που θα επιτρέψουν τη σημαντική αύξηση της υπάρχουσας γνώσης υποβάθρου. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί η ενδεικτική αποτύπωση των επιπέδων αέριας και σωματιδιακής ρύπανσης, καθώς και η διευκρίνηση και καταγραφή των πηγών τους στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, όπου υπάρχει έντονη επίδραση από τις εκπομπές στο λιμάνι, την κίνηση των οχημάτων, και τη μεταφερόμενη ρύπανση από τη βιομηχανική ζώνη στα δυτικά της υπό μελέτη περιοχής, στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by IT-tools Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 Tο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE AskREACH βοηθάει τους καταναλωτές και τις εταιρείες να εφαρμόσουν "ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ" σχετικά με την παρουσία ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) στα αντικείμενα. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί εφαρμογή για έξυπνα κινητά μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να σαρώνουν το barcode του αντικειμένου που προτίθενται να αγοράσουν για να ενημερώνονται για την πιθανή ύπαρξη ουσιών που προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσα από τις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και των εταιρειών. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι εταίρος του προγράμματος με υπεύθυνη την Δρ. Βασιλική Ασημακοπούλου. Οι δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης θα γίνουν σε συνεργασία με την εθελοντική περιβαλλοντική οργάνωση ECOCITY. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ως Εθνική Αρμόδια Αρχή στηρίζουν την υλοποίηση του LIFE AskREACH που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα επικίνδυνα χημικά στα αντικείμενα (SVHC) και την εφαρμογή της μέσω του άρθρου 33 του κανονισμού REACH. Περισσότερες πληροφορίες: σχετικά με το Πρόγραμμα
Cyclurban - Η ποδηλασία ως στοιχείο της πολιτικής για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2017 Το έργο "Η ποδηλασία ως στοιχείο της πολιτικής για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις" (Cycling as an element of urban climate mitigation policy - Cyclurban) θα προωθήσει την ποδηλασία ως μέτρο για την αειφόρο αστική κινητικότητα και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, το έργο θα εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση και θα αναπτύξει μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας με τη χρήση ποδηλάτου στους τομείς των υποδομών, της πολιτικής και του σχεδιασμού, των υπηρεσιών και της προώθησης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες εξελίξεις όπως είναι τα ηλεκτρονικά ποδήλατα (e-bikes) και τα ποδήλατα για τη μεταφορά φορτίου (cargo bikes). Περισσότερες πληροφορίες: σχετικά με το Πρόγραμμα
Προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης μετρήσεων και αναλύσεων των περιβαλλοντικών δεικτών για την "ποιότητα της ατμόσφαιρας" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, Egnatia S.A. E. ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Εθνικός Ιδιωτικός Διαγωνισμός 2016 Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διενέργεια μετρήσεων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού για την εκτίμηση της συνεισφοράς της στα επίπεδα ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με προσομοιώσεις μοντέλου χημείας, τη δημιουργία και υπολογισμό ανανεωμένων Περιβαλλοντικών Δεικτών ανοιχτής Οδοποϊίας και Σηραγγών, και εντέλει στην ανάπτυξη λειτουργικού για τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος.
Διατήρηση των πτηνών της λίμνης Μικρή Πρέσπα: Όφελος τοπικών κοινωνιών και δημιουργία ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή οικοσυστήματος, LIFE Prespa Waterbirds Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2016 The overall project aim of the LIFE Prespa Waterbirds is to improve the conservation status of target bird species in the area by addressing the following major threats: a)Limited foraging areas for wading birds; b)Obstruction by reed-beds of the potential foraging sites and spawning of fish; and c) The potentially devastating impact of avian flu on pelican meta-populations. The project's conservation actions will also help the ecosystem adapt to climate change, while providing benefits to the local community. In addition, the project will also contribute to the implementation of EU nature and biodiversity policy and legislation (more specifically the Birds and Habitats directives and Target 1 of the EU Biodiversity Strategy), by applying Natura 2000 network site management and wetland restoration actions, as well as public awareness and training. In addition, the project will contribute to achieve "good status" of Prespa Lake under the Water Framework Directive and will contribute to the EU Climate Change Adaptation Strategy.
Ανθεκτικές Πόλεις στην Κλιματική Αλλαγή, LIFE UrbanProof Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2016 The overall aim of the UrbanProof project is to increase the resilience of municipalities to climate change by equipping them with a tool that supports their climate change adaptation planning. This tool will: a) Provide insight into the expected changes in climate, b) Enhance understanding of climate change impacts and the mechanisms defining vulnerability, c) Enable the exploration and evaluation of available adaptation options and d) Provide guidance for monitoring the adaptation process
Παροχή μετεωρολογικών προγνώσεων και πληροφοριών μέσω διαδικτύου, ΜΕΤΕΟ.GR Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ - Β. ΚΟΤΡΩΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2016 Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή παρατηρήσεων και προγνώσεων καιρού μεσω της ιστοσελίδας www.meteo.gr και την διαχείριση της αντίστοιχης ιστοσελίδας
VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean, VI-SEEM Β. ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2016 The main objective of this project is to provide user-friendly integrated e-Infrastructure platform for Scientific Communities in Climatology, Life Sciences, and Cultural Heritage for the SEEM region; by linking compute, data, and visualization resources, as well as services, software and tools
Ανάλυση σεναρίων μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού προκειμένου να διερευνηθούν οι επιπτώσεις από την ελαχιστοποίηση του λιγνίτη στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, Lignite Phase out Σ. ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2016 Διερεύνηση των επιπτώσεων στο ενεργειακό μίγμα, στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής και στις απαιτούμενες επενδύσεις από την ελαχιστοποίηση χρήσης του λιγνίτη και αύξηση των ΑΠΕ και φυσικού αερίου στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
Βιώσιμες Πόλεις της Μεσογείου, CESBA MED Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ, INTERREG MED 2016 Το CESBA MED Βιώσιμες Πόλεις της Μεσογείου στοχεύει στον συνδυασμό διαφόρων εργαλείων αξιολόγησης και βασικών δεικτών απόδοσης σε μια νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων που υποστηρίζει τους χρήστες στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και διευκολύνει τις συνέργειες στην ανάπτυξη επιτυχημένων, οικονομικά αποδοτικών αναπτυξιακών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης για μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις κτιρίων και βιώσιμης τοπικής αστικής ανάπτυξης. Ένας από τους κύριους στόχος του έργου είναι το «Διαβατήριο MED» για τα κτίρια που θα υποστηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ COM (2014) 445. Το έργο περιλαμβάνει σε κάθε χώρα την δημιουργία τοπικών Ομάδων Εργασίας, πιλοτικές εφαρμογές σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή της νέας εγαλειοθήκης CESBA για βιώσιμες γειτονιές, και μεταξύ άλλων δράσεις διάχυσης, ημερίδες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια. Περισσότερες πληροφορίες: https://cesba-med.interreg-med.eu και για τις Ελληνικές δράσεις του έργου www.energycon.org
Βραδιά του Ερευνητή στην Αθήνα Δ. ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2016 Επικοινωνία της έρευνας και των ερευνητών με το κοινό, μαθητές, εταιρίες-πολιτεία
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας – Θεσ/κης & Σερρών – Μελέτη Μ.5 – Ν. Αθήνα ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2015 Στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου και σχέδιο δράσης για περιοχή Νότιας Αθήνας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. To ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ είναι σύμβουλος της Σύμπραξης Αναγνωστόπουλος – Καϊμάκη, Αναδόχου του έργου για το ΥΠΕΚΑ. Βασικά αντικείμενα της ομάδας ΙΕΠΒΑ: ηχομετρήσεις, συμβολή στην εκτίμηση θορύβου και έκθεσης πληθυσμού με χρήση μοντέλου θορύβου και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του ακουστικού περιβάλλοντος και εναλλακτικών σεναρίων και νομικά – θεσμικά θέματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας προγραμμάτων δράσης για την προστασία από τον θόρυβο
Μελέτη ηλιακού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο για το έτος 2015 ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ 2015 Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη μελέτη του ηλιακού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο για το έτος 2015 τόσο σε επίπεδο πρόγνωσης όσο και σε επίπεδο παρατήρησης/παρακολούθησης
Παροχή μετεωρολογικών προγνώσεων και πληροφοριών μέσω διαδικτύου ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ-ΚΟΤΡΩΝΗ ΆΛΛΟ 2015 Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή παρατηρήσεων και προγνώσεων καιρού μεσω της ιστοσελίδας www.meteo.gr και την διαχείριση της αντίστοιχης ιστοσελίδας
VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2015
Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία των νησιών της Μεσογείου ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2015
Προς επιχειρησιακή επιεδάφια μέτρηση παραμέτρων καθ' ύψος με νεφοϋψόμετρα, ραντάρ ντόπλερ και μικροκυματικά ραδιόμετρα για την βελτίωση της πρόγνωσης καιρού ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2014 Το TOPROF στοχεύει στην ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθοδολογιών κατά την επιχειρησιακή χρήση νεφοϋψομέτρων, ραντάρ ντόπλερ και μικρικυματικών ραδιομέτρων για την βελτίωση της πρόγνωσης του καιρού. Το ΕΑΑ θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη των αλγορίθμων με το μοναδικό στην Ελλάδα νεφοϋψόμετρο που διαθέτει.
Πρόγνωση δραστηριότητας κουνουπιών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2014 Πρόγνωση δραστηριότητας κουνουπιών ανάλογα με τις επικρατούσες μετωρολογικές συνθήκες
Βραδιά του ερευνητή ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2014 Μια ευρεία ομάδα ειδικών στην επιστημονική έρευνα και επικοινωνία από διάφορα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της Αθήνας οργανώνει τη Βραδιά του Ερευνητή για το 2014 και 2015. Η Βραδιά του Ερευνητή είναι μια γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Το 2014, η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το 2015 από τον ΕΚΕΦΕ Δημόκριτο.
Σύστημα παρατήρησης και πρόγνωσης ηλεκτρικών εκκενώσεων ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ 2014 Το πρόγραμμα TALOS στοχεύει στην μελέτη της κεραυνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Μεταξύ των κυρίων σκοπών του προγράμματος είναι η μελέτη της κλιματολογίας των κεραυνών όλη την Ελλάδα, η ανάπτυξη ενός συστήματος άμεσης πρόγνωσης (nowcasting) κεραυνών καθώς και η παροχή προγνώσεων επικινδυνότητας κεραυνών για τις επόμενες 48 ώρες.
EracoBuild ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2013
Ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής στατιστικής επεξεργασίας και προηγμένης διαδικτυακής εφαρμογής για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ 2013 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής (desktop application) & δικτυακής εφαρμογής με χρήση της πλατφόρμας Google Maps, για την ανάλυση, έλεγχο, επεξεργασία και προβολή των στοιχείων της βάσης δεδομένων buildingcert του ΥΠΕΚΑ με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων.
EPISCOPE - Συστήματα Παρακολούθησης των Δεικτών Ενεργειακής Απόδοσης για τη Συνεχή Βελτιστοποίηση των Ανακαινιστικών Διεργασιών σε Ευρωπαϊκά Κτηριακά Αποθέματα Κατοικιών ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2013 Διερεύνηση της αποδοτικότητας ενεργειακών επεμβάσεων σε ομάδες κτιρίων του οικιακού τομέα, ώστε να αναδειχθούν οι πλέον κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων του 2020 στις συμμετέχουσες χώρες.
Βελτιώνοντας την κατανόηση της αλληλεπίδρασης κύματος-αέρα-θαλάσσης στο θαλάσσιο οριακό στρώμα ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2013 Μελέτη της δομής του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και ειδικότερα της επίδραση των κυμάτων της θάλασσας στο προφίλ των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και την ανταλλαγή κινητικής ενέργειας ανάμεσα σε θάλασσα και αέρα, χρησιμοποιώντας ήδη διαθέσιμα σύνολα δεδομένων από διάφορες πλατφόρμες μέτρησης (αεροσκάφη, πλοία), καθώς και νέα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, με τη χρήση μικρών σημαντήρων εξοπλισμένων με γρήγορους αισθητήρες. Ο τελικός στόχος του προγράμματος είναι η πιο ακριβής παραμετροποίηση των παραπάνω φυσικών διεργασιών στα ατμοσφαιρικά και κυματικά μοντέλα πρόγνωσης.
ΗΥΜΕΧ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2013 Καλύτερη κατανόηση και ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμυρικά επεισόδια σε σύνθετες ορεινές λεκάνες, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος HyMex στην περιοχή Gard της Νότιας Γαλλίας. Το ΕΑΑ συμμετέχει με το φορητό μετεωρολογικό ραντάρ και άλλα διαθέσιμα όργανα μέτρησης βροχόπτωσης. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της διάδοσης των σφαλμάτων υψηλής ανάλυσης δορυφορικών προϊόντων βροχόπτωσης στη μοντελοποίηση των πλημμυρών.
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2013 Σύμβουλος Σύμπραξης Αναγνωστόπουλος – Καϊμάκη, Αναδόχου του έργου ΥΠΕΚΑ. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας. Βασικά αντικείμενα ομάδας ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ θέματα μετεωρολογίας, εκτίμησης θορύβου και έκθεσης πληθυσμού με χρήση μοντέλου και νομικά – θεσμικά θέματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας προγραμμάτων δράσης για την προστασία από τον θόρυβο
Αξιολόγηση των σχεδίων παρακολούθησης βάσει του EU Emission Trading Scheme για την περίοδο 2013 - 2020 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2013
Συντήρηση λογισμικού ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ - Λογισμικό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων & Πιστοποίησης Κτιρίων, Επιθεωρήσεων Λεβήτων / Εγκαταστάσεων Θέρμανσης & Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟ 2012 Συντήρηση λογισμικού ενεργειακών επιθεωρήσεων και πιστοποίησης κτιρίων, επιθεωρήσεων λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης, και εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ).
LOCSEE - Πολιτικές Χαμηλού Ανθρακα στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2012 Το LOCSEE στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομής για την κλιματική αλλαγή στη Νότια-Ανατολική Ευρώπη, και μιας συστηματικής διατομεακής προσέγγισης στην ανάπτυξη, στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή πολιτικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το ΕΑΑ θα προσομοιώσει τα δυνατά μέτρα χαμηλού άνθρακα σε 5 χώρες (Αλβανία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και FYROM) και τομείς προτεραιότητας, θα αναπτύξει και θα συντονίσει ένα Περιφερειακό Δίκτυο για Πολιτικές Χαμηλού Ανθρακα, θα οργανώσει σχετικές ημερίδες εργασίας, θα δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο ανάπτυξης πολιτικών χαμηλού άνθρακα, και θα αναπτύξει μια Εθνική Ομάδα Εργασίας. Αλλες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή όσον αφορά στις πολιτικές αυτές, εντοπισμό καλών πρακτικών κλπ.
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών χημικών αναλύσεων και μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων με έμφαση στις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία χημικές ενώσεις ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ 2012 Το έργο αφορά στην προμήθεια επιστημονικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού και τη διαπίστευση του Εργαστηρίου (ΕΑΧ) για 14 δοκιμές, που αφορούν αερολύματα, οργανικά και βαρέα μέταλλα.
CLIM-HYDROLAKE ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2012 Σκοπός είναι η αποτίμηση παρελθοντικών και μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα επίπεδα και τα ποσά νερού σε λίμνες και ποταμούς της Νότιας Βαλκανικής χερσονήσου και πιο συγκεκριμένα του ποταμού Αλιάκμονα και των λιμνών των Πρεσπών.
HYDRO-X Αναπτύσσοντας τις υδρομετεωρολογικές χρήσεις μετεωρολογικού ραντάρ διπλής πολικότητας στην μπάντα συχνοτήτων Χ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ 2012 Βελτίωση των τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων μετεωρολογικών ραντάρ για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις πλημμύρων σε σύνθετη τοπογραφία. Συμμετοχή στο διεθνές πείραμα HYMEX σε περιοχή της βόρειας Ιταλίας με το φορητό μετεωρολογικό ραντάρ του Ε.Α.Α..
FLIRE ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΘΝΙΚΟ 2012 Ο στόχος είναι η αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες και πυρκαγιές στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής (Ελλάδα). Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), που θα φιλοξενήσει μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέψει την αποτελεσματική προσέγγιση του κινδύνου πλημμυρών και πυρκαγιών.
Σχέδιο κατανομής για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013 - 2020 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2012 Το πεδίο εφαρμογής του έργου ήταν ο υπολογισμός των δικαιωμάτων εκπομπής που θα κατανεμηθούν δωρεάν κατά την περίοδο 2013 - 2020, να προετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποστηρίξει την αρμόδια εθνική αρχή στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τις εγκαταστάσεις που εμπλέκονται, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την από έγκριση του σχεδίου κατανομής
Χρήση νευρωνικών δικτύων και επίγειων μετρήσεων για την παγκόσμια χαρτογράφηση οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2012 Το έργο αυτό, έχει σκοπό να παράγει ενημέρωση, για την παγκόσμια χαρτογράφηση των οπτικών ιδιοτήτων των αεροζόλ. Με τη χρήση νευρωνικών δικτύων γίνεται η ταξινόμηση των διαφορετικών τύπων αεροζόλ παγκοσμίως. Μελετάται επίσης η διασπορά αερολυμάτων κατά τη διάρκεια επιλεγμένων γεγονότων.
ISES ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2011 Ανάπτυξη δομικών μονάδων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών για την ενσωμάτωση, συμπλήρωση και ενδυνάμωση υφιστάμενων εργαλείων για τον σχεδιασμό και διαχείριση της λειτουργίας κτιρίων σε ένα Εικονικό Ενεργειακό Εργαστήριο (EEE). Στόχος η αξιολόγηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας δομικών προϊόντων για κτίρια υπό διαφορετικά πραγματικά σενάρια πριν την εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη την στοχαστικότητα του κύκλου ζωής τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάλυση και δοκιμή διαφόρων αριθμητικών μοντέλων λαμβάνοντας υπόψη και την στοχαστικότητα του κύκλου ζωής, σε συνδυασμό με νέα υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες για τον έλεγχο της ανάγκης ύπαρξης και διαλειτουργικότητάς τους, και τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων εργαλείων, σε ένα πιο ευφυή συνδυασμό. Ένταξη ενεργειακών μοντέλων και συνδυασμός με μοντέλα ανάπτυξης προϊόντων και υποδομών για την μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (BIM). http://ises.eu-project.info/
CYPADAPT ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2011 Ο κύριος στόχος του CYPADAPT είναι να ενισχυθεί και να αυξηθεί η προσαρμοστική ικανότητα της Κύπρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή.
CLIMRUN ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2011 Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για τη διαβίβαση κλιματικής πληροφορίας σε περιοχικό και τοπικό επίπεδο στους τελικούς χρήστες και δημόσιους λειτουργούς.
DYNAMO ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2011 Ανάλυση της δομής του θαλάσσιου επιφανειακού στρώματος κατά τη διάρκεια του φαινομένου MJO (Madden–Julian oscillation) χρησιμοποιώντας μετρήσεις από το πείραμα DYNAMO (2011) στην Τροπική Ζώνη στον Ινδικό Ωκεανό.
TOSCA ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2011 Η δράση αυτή ασχολείται με την αλληλεπίδραση της ηλιακής δραστηριότητας στο κλίμα της γης.
PROMITHEAS-4 ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2011 Το ερευνητικό αυτό έργο ασχολείται με την καταγραφή των στοιχείων της UNFCCC για την κλιματική αλλαγή 12 χωρών της Βαλκανικής και του Καυκάσου και την εκπαίδευσή τους σε κατάλληλο λογισμικό πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδρο-κλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων ΚΟΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2011 Οι εργασίες του 2011 (9 μήνες) αφορούν τον σχεδιασμό του υδρομετεωρολογικού δικτύου του έργου, και την προμήθεια και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού, η οποία θα περατωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Προσομοίωση Ελληνικού ενεργειακού συστήματος για την ανάλυση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2011 Ανάλυση των τεχνικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, το οποίο είναι η μέγιστη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε όλους τους βασικούς τομείς τελικής ζήτησης του ελληνικού ενεργειακού συστήματος (π.χ. κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές, γεωργία), βασίζονται σε ώριμες και εμπορικώς διαθέσιμες τεχνολογίες, ανεξάρτητα από το κόστος αυτών των τεχνολογιών.
Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή της Κύπρου στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2011 The main objective of CYPADAPT is to strengthen and increase the adaptive capacity of Cyprus to the impacts of climate change through the development of a national adaptation strategy.
Συμβουλευτική βοήθεια (ΔΕΠΑ) για τη χρήση του φυσικού αερίου ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΛΟ 2011 Μελέτη για τη διαχείριση των στρατηγικών διείσδυσης του φυσικού αερίου στη βιομηχανία, τις μεταφορές και τις αστικές δραστηριότητες.
Προσαρμογή ενεργειακού μοντέλου για τον υπολογισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2011 Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων και προσαρμογή μοντέλων προσομοίωσης για τον υπολογισμό: (α) των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου από τον τομέα της Ενέργειας που δεν εντάσσονται στον μηχανισμό εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, και (β) των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου από μη ενεργειακούς τομείς, στο πλαίσιο σεναρίων που αναπτύσσει το ΚΑΠΕ.
Ανάπτυξη λογισμικού στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟ 2010 Δημιουργία λογισμικού (TEE-KENAK) ενεργειακών επιθεωρήσεων και πιστοποίησης κτιρίων, επιθεωρήσεων λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης, και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (EPBD). Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων βασίζονται στο εθνικό και ευρωαπϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13790 για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την αξιολόγηση των προτεινόμενων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) για τις αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων και των εντύπων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Τουριστική Ανάπτυξη Ευαίσθητων Περιοχών της Ελλάδας. Πιλοτική Εφαρμογή: Μεσσηνία - Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ 2010 Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη μελέτη, όχι απλά των φαινομένων εκείνων που πιθανόν να επηρεάσουν στο μέλλον τον τουρισμό, αλλά κυρίως στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων φαινομένων που άμεσα ή έμμεσα το ένα προκαλεί το άλλο ή μεγεθύνει ή επιταχύνει την εξέλιξή του, με άλλα λόγια τη συνέργεια μεταξύ των φαινομένων και τη σχέση τους με την κλιματική αλλαγή. Αποτέλεσμα της μελέτης θα είναι εκτίμηση της εξέλιξης του κλίματος στην περιοχή, με υπολογισμό μιας σειράς κλιματικών και άλλων δεικτών, και προτάσεις για ομαλή προσαρμογή των τουριστικών εγκαταστάσεων στην κλιματική αλλαγή, σε έναν ορίζοντα ορισμένων δεκαετιών.
HIRES ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2010 Ανάλυση μετρήσεων ατμοσφαιρικής τύρβης με πλοίo στο επιφανειακό θαλάσσιο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2010 στο πλαίσιο του προγράμματος HIRES (High Resolution Air-Sea Interaction) του ONR των ΗΠΑ. Μελέτη της επίδρασης του πεδίου των κυμάτων της θάλασσας στην τυρβώδη μεταφορά ορμής στην ατμόσφαιρα.
PREWEC - Προγνωσιμότητα του ενεργειακού κύκλου του νερού ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2010 Λήψη μετρήσεων βροχόπτωσης με το κινητό μετεωρολογικό ραντάρ, το disdrometer και βροχόμετρα του ΕΑΑ στην περιοχή της Αττικής και ανάλυση των μετρήσεων για την αξιολόγηση της ακρίβειας μέτρησης βροχής από υποθαλάσσιους αισθητήρες σε σχέση μετρήσεις από όργανα ακριβείας όπως είναι το μετεωρολογικό ραντάρ, το disdrometer και βροχόμετρα.
Ανάπτυξη καταγραφής εκπομπών για την Κωνσταντινούπολη και έλεγχος μέσω μοντέλων ποιότητας του αέρα και παρατηρήσεων ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2010 Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων στην Κωνσταντινούπολη και την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα μέσω κατάλληλου λογισμικού
HellasHPC - Εθνικό Δίκτυο Αριστείας Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΘΝΙΚΟ 2010 Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου αριστείας στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων (YYE) γενικότερα. Το δίκτυο θα φέρει κοντά επιστημονικές ομάδες, ερευνητές και χρήστες υπερυπολογιστικών υποδομών από ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα προέρχονται από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και υδραυλικής προσομοίωσης με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας σε φαινόμενα πλημμύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην Κύπρο ΡΕΤΑΛΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2010 Σκοπός του έργου είναι η χαρτογράφηση της μεταβολής της αστικής ανάπτυξης με τη βοήθεια τεχνικών δορυφορικής τηλεπισκόπησης από δορυφόρους μεγάλης διακριτικής ικανότητας, καθώς και η διερεύνηση της χαρτογράφησης καταγεγραμμένων πλημμυρικών φαινομένων από δορυφορικές εικόνες radar. Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση, θα γίνει εκτίμηση τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση μιας προεπιλεγμένης περιοχής, αλλά ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις και υδραυλικές αναλύσεις για μελλοντικούς κινδύνους πλημμύρων και εκτίμηση των δυνητικών ζημιών.
Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο από το διάστημα ΡΕΤΑΛΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2010 Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα μέσω συνδυασμένης χρήσης επίγειων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PM10), δορυφορικών μετρήσεων, ηλιακών φωτόμετρων και Lidar. Στόχο του έργου αποτελεί η σε σχεδόν – πραγματικό χρόνο πρόγνωση τόσο της ποιότητας του αέρα (συγκεντρώσεις PM10) και του καιρού για 72 ώρες.
Μελέτη της επίδρασης των νεφών και αερολυμάτων στην UV ακτινοβολία από δορυφορικές μετρήσεις ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2010 Ο κύριος σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διερευνηθούν βελτιώσεις στην εκτίμηση της UV στην επιφάνεια της γης, από δορυφορικές μετρήσεις (AURA / ΟΜΙ, EUMETSAT/O3MSAF) και έτσι να μειωθεί η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις μετρήσεις αυτές. Η επίτευξη του στόχου προβλέπεται να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση των μετρήσεων που προέρχονται από διαφορετικούς δορυφόρους στα μοντέλα –αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της UV ακτινοβολίας. Σημαντικό βήμα είναι η σύνδεση των αεροζόλ και των νεφών σε σχέση με την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα δεδομένα αυτά θα συγκεντρωθούν από δορυφορικές μετρήσεις, από επίγειες μετρήσεις αλλά και από βάσεις δεδομένων από μοντέλα (AeroCom).  Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός των ρυθμών φωτόλυσης JΟ1D και JNO2 οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ατμοσφαιρική Χημεία.
TABULA ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2009 Δημιουργία εναρμονισμένης δομής των τυπολογιών Ευρωπαϊκών κτιρίων, με έμφαση στα κτίρια κατοικιών. Η δομή συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές εθνικές τυπολογίες κατασκευής. Η δομή της τυπολογίας περιλαμβάνει τυπικές τιμές για τις επιφάνειες του κελύφους των κτιρίων με τις αντίστοιχες τιμές θερμοπερατότητας και θερμοοπτικών ιδιοτήτων αδιαφανών και διαφανών επιφανειών, αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ποσοστά των διαφορετικών τυπολογιών κτιρίων και εγκαταστάσεων στο κτιριακό απόθεμα, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε δύο επίπεδα - τυπικές & προηγμένες επεμβάσεις. Εθνικές εκδόσεις παρουσιάζουν μια ανασκόπηση της ενεργειακής αποδοτικότητας τυπικών/αντιπροσωπευτικών κτιρίων και τις δυνατότητες εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα δεδομένα της τυπολογίας των κτιρίων είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου. http://www.energycon.org/tabula/
HYDRORAD ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2009 Αξιολόγηση πρωτότυπου δικτύου μικρών Χ-band μετεωρολογικών ραντάρ σε πείραμα που έλαβε χώρα στη Μολδαβία με το φορητό μετεωρολογικό RADAR του Ε.Α.Α. και ανάπτυξη νέων αλγόριθμων υπολογισμού της βροχόπτωσης.
- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΛΟ 2009 Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου για την αστική κινητικότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στο κέντρο της πόλης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μέγιστη δυνατή χρήση, σε συνδυασμό και τη ζήτηση διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε σχέση με τη διαμόρφωση ήδη τεταμένου περιβάλλοντος.
Εργασίες Συντήρησης Δημοτικού Εργαστηρίου Περιβάλλοντος (Δήμου Μεγαρέων) ΨΥΛΟΓΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2009 Διατήρηση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του αυτόματου ακτινομετρικού και μετεωρολογικού σταθμού στο Δήμο Μεγαρέων. Μαζί με τη συνεχή ενημέρωση για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ο στόχος του έργου είναι τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν για την ιστορική περιοχή των Μεγάρων, και τα νέα κλιματικά δεδομένα που θα προκύψουν να συγκριθούν με τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα.
Εκτίμηση των επιπέδων έντασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντια και κεκλιμένη επιφάνεια στη περιοχή της Τρίπολης, για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.» ΨΥΛΟΓΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2009 Ο στόχος του έργου είναι να αξιολογηθεί η ενεργειακή απόδοση μιας φωτοβολταϊκής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εγκαταστάθηκε στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης (Πελοπόννησος). Για το λόγο αυτό εγκαταστάθηκε ένας σύγχρονος πλήρως αυτοματοποιημένος ακτινομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός. Εκτός από τις βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, καταγράφονται τα επίπεδα έντασης της ολικής και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μια οριζόντια επιφάνεια, μαζί με την άμεση συνιστώσα, και η ένταση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μια κεκλιμένη επιφάνεια, με την ίδια κλίση και τον προσανατολισμό έχουν επιλεγεί για τα φωτοβολταϊκά. Η άμεση συνιστώσα καταγράφηκε χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού της θέσης του ήλιου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).
CITYZEN ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2008 Το έργο αφορά στη μελέτη των επιτπώσεων των εκπομπών των μεγαλουπόλεων και άλλων επιλεγμένων βιομηχανικών κέντρων στο περιβάλλον σε τοπική, περιοχική και παγκόσμια κλίμακα, με έμφαση στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή.
Κόκκινη λίστα: η αλλαγή του κλίματος σε ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2008 Το αντικείμενο του προγράμματος είναι εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό των πιο ευάλωτων περιοχών στην Ελλάδα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
HIRES ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2008 Ανάλυση μετρήσεων ατμοσφαιρικής τύρβης με πλοίo στο επιφανειακό θαλάσσιο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα στο pilot πείραμα (2008-2009) του προγράμματος HIRES (High Resolution Air-Sea Interaction) του ONR των ΗΠΑ.
FLADAR ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2008 Το φορητό μετεωρολογικό RADAR του Ε.Α.Α. χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της βροχόπτωσης στην περιοχή της Αττικής κατά τη διάρκεια επεισοδίων βροχόπτωσης στην χρονική περίοδο 2008-2009 και στην συνέχεια την εκκίνηση υδρολογικών μοντέλων με αυτά τα δεδομένα.
Ανάθεση μελέτης για την Πραγματοποίηση μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας στη Μεγαλόπολη ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2008 Μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες στη Μεγαλόπολη, για την εκτίμηση του ηλιακού δυναμικού στην περιοχή
Παρακολούθηση και καταγραφή θορύβου, δονήσεων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και παροχή συναφούς συμβουλευτικής υποστήριξης ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2008 Καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των επιπέδων θορύβου και των δονήσεων, σε επιλεγμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής του έργου ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου και για επιλεγμένες χρονικές περιόδους και γενικότερη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο ΥΜΕ, κατά τα έτη 2008-2010. Εργασίες περιλαμβάνουν προετοιμασία ετήσιων εκθέσεων, κριτική αξιολόγηση των στοιχείων και συνολική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης θορύβου και της εξέλιξής της στο μέλλον, με χρήση μοντέλου εκτίμησης θορύβου.
SEE-GRID ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2008 To πρόγραμμα SEE-GRID-SCI (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience) είναι ένα πρόγραμμα 2 ετών που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα βασιστεί στη χρήση της ηλεκτρονικής υποδομής της ΝΑ Ευρώπης για να επιτρέψει τις νέες επιστημονικές συνεργασίες μεταξύ των κοινοτήτων χρηστών Το SEE-GRID-SCI υποκινεί τη διαδεδομένη χρήση της ηλεκτρονικής υποδομής από τις νέες ομάδες χρηστών που επεκτείνονται πέρα από την περιοχή, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την παροχή των προηγμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων σε περισσότερους ερευνητές, με έμφαση σε στρατηγικές ομάδες στη σεισμολογία, τη μετεωρολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, στους στόχους του SEE-GRID-SCI είναι να βοηθήσει στην ωρίμανση και σταθεροποίηση των εθνικών πρωτοβουλιών εφαρμογών Υπολογιστικού Πλέγματος (GRID) στην περιοχή, με στόχο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της υποδομής πλέγματος στην Ευρώπη.
PRIMA ΚΟΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2008
NETMARIMED ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2008 Στο πλαίσιο του έργου NETMARIMED προβλέπονται διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των θαλάσσιων διαδρομών με βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες: 1) Ανάλυση μερικών μακρινών μεσογειακών διαδρομών (Ανατολής-Δύσης) με σκοπό να αξιολογηθεί εάν στις μακρινές διαδρομές σημαντικές εναλλακτικές λύσεις (π.χ. περνώντας βόρεια ή νότια της Κρήτης πηγαίνοντας στην Κύπρο) πραγματικά αποδεικνύονται καλύτερες στις διαφορετικές καιρικές συνθήκες και ποιά ωφέλη προκαλούν. 2) Αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης των πιθανολογικών προβλέψεων για την πλοήγηση-δρομολόγηση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. 3) Οικονομική αξιολόγηση των ανωτέρω δοκιμών.
Μελέτη της ποιότητας αέρα και του θορύβου ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΛΟ 2008 Εκπόνηση μελέτης, που αποβλέπει στην εκτίμηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της ατμοσφαιρικής ποιότητας στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Αττικής, λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου.
Εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού στο Δήμο Μεγαρέων ΨΥΛΟΓΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2008 Εγκατάσταση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου ακτινομετρικού και μετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή του Δήμου Μεγάρων. Ανάπτυξη του αναγκαίου λογισμικού και της ιστοσελίδας του αντίστοιχου σταθμού, για την ενημέρωση του κοινού σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μαζί με τη συνεχή ενημέρωση για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στο κοινό, ο στόχος του έργου είναι τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν για την ιστορική περιοχή των Μεγάρων, και τα νέα κλιματικά δεδομένα που θα προκύψουν να συγκριθούν με τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα.
Σύστημα παρακολούθησης αεροσωματιδιακής ρύπανσης σε σχεδόν-πραγματικό χρόνο ΡΕΤΑΛΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2008 Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος για τη χωρική αποτύπωση και την πρόβλεψη της χρονικής εξέλιξης της αεροσωματιδιακής ρύπανσης που προέρχεται από τη μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα στη ΝΑ Μεσόγειο και δευτερευόντως από ανθρωπογενείς πηγές.
HIGH-COMBI ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2007 Ανάπτυξη υψηλών αποδόσεων συστημάτων για τη συνδυασμένη εκμετάλλευση βελτιστοποιημένων τεχνολογιών, ηλιακής θέρμανσης, ψύξης και αποθήκευσης. Κατά τη φάση της έρευνας εξετάστηκαν διαφορετικές διατάξεις και βελτιστοποιήθηκαν με τη βοήθεια προσομοιώσεων. Κατασκευάστηκαν πιλοτικές εγκαταστάσεις με διαφορετικούς συνδυασμούς τεχνολογιών, επιμέρους συστημάτων και αυτοματισμών ελέγχου. Όλες οι πιλοτικές εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και οικονομική απόδοση, καλύπτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις 70% των φορτίων θέρμανσης χώρων, ζεστού νερού χρήσης, και ψύξης. Εξετάστηκαν διαφορετικές τεχνικές, επιμέρους συστήματα και συνδυασμοί τους (πχ νέοι τρόποι αποθήκευσης, εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας για ψύξη, συνδυασμένος έλεγχος θέρμανσης και ψύξης). Από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν μετρήσεις συνολικής διάρκειας 15 μηνών, ελέγχθηκε η ακρίβεια προγραμμάτων προσομοίωσης και σχεδιασμού, και αξιολογήθηκε η απόδοση των μονάδων. Ανάλυση των απαιτήσεων της αγοράς για την αξιολόγηση του δυναμικού διείσδυσης των συστημάτων αυτών στην Ευρωπαϊκή αγορά θέρμανσης – ψύξης. Ο τομέας εφαρμογών είναι όλα τα κτίρια με μεσαία και μεγάλα θερμικά και ψυκτικά φορτία για όλη τη διάρκεια του έτους. http://www.highcombi.eu/
Ενεργειακές Μελέτες Εγκατάστασης & Προσδιορισμού Απόδοσης Φωτοβολταϊκών ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΑΛΛΟ 2007 Υπολογισμοί διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας και απόδοσης φωτοβολταϊκών, ενεργειακή μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού σε διάφορες περιοχές.
CIRCE ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2007 Αντικείμενο της πρότασης είναι η πρόβλεψη και ποσοτικοποίση των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή της Μεσογείου και η εκτίμηση των συνεπειών τους για τον πληθυσμό σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στόχος είναι η κατανόηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής για την κοινωνική και οικονομική ζωή του πληθυσμού στη Μεσόγειο καθώς και η εξεύρεση λύσεων προσαρμογής σε συνεργασία με πρόσωπα λήψης αποφάσεων. Οι τομείς υπό εξέταση θα είναι η ενέργεια, ο τουρισμός, η γεωργία, η υγεία, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι δασικές πυρκαγιές.
Αυτόνομο Σύστημα Τηλεπισκόπησης και Πρόγνωσης ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2007 Μελέτη της επίδρασης των φαινομένων συνοπτικής κλίμακας στα φαινόμενα μέσης και μικρότερης κλίμακας στο θαλάσσιο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα κοντά στην ακτή και βελτίωση της παραμετροποίησης των επιφανειακών τυρβωδών ροών στο μετεωρολογικό μοντέλο μέσης κλίμακας COAMPS του Naval Research Laboratory των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας που συλλέχθηκαν με αεροσκάφος του Naval Postgraduate School των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πειράματος Autonomous Sensing and Prediction System (ASAP) που έλαβε χώρα στην περιοχή της κεντρικής Καλιφόρνιας των ΗΠΑ το 2005.
- ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2007 Μετρήσεις βροχόπτωσης στην ορεινή περιοχή (Άλπεις) της περιφέρειας του Trentino της Ιταλίας με το φορητό μετεωρολογικό ραντάρ του Ε.Α.Α.. Επίδραση της τοπογραφίας και της ζώνης τήξης του χιονιού στις μετρήσεις βροχόπτωσης με ραντάρ σε μεγάλα υψόμετρα.
ADAGIO ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2007 Το έργο ADAGIO, στοχεύει μέσα από τη συμμετοχή των επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών, να προτείνει λύσεις για την προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών στην πιθανότητα κλιματικής αλλαγής. Για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου, θα συλλεχθούν και θα καταγραφούν πληροφορίες από τους αγρότες, αλλά και τη διαχείριση των οργανισμών σε τοπικές συναντήσεις και τεχνικών συνεδριάσεων, καθώς και πιλοτικές εφαρμογές.
Θερμικές Προσομοιώσεις & Ηλιοπροστασία Κτιρίου ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΑΛΛΟ 2006 Θερμικές προσομοιώσεις στο TRNSYS, υπό συνθήκες ελεύθερης ροής και υπολογισμό ψυκτικών & θερμικών φορτίων για την βελτιστοποίηση συστήματος κλιματισμού με ψυχόμενες οροφές, και ηλιοπροστασία μονοκατοικίας.
DATAMINE ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2006 Εφαρμογή ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρησιμοποίηση ενεργειακών πιστοποιητικών κτιρίων ή άλλων διαθέσιμων πληροφοριών & στοιχείων για την δημιουργία κοινών αποδεκτών μεθοδολογιών συλλογής, ανάλυσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από Ευρωπαϊκά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και 50-120 Ελληνικών κτιρίων. Σύνταξη προτάσεων για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος και προσδιορισμός των στόχων και προτεραιοτήτων για διαφορετικές επεμβάσεις. Σύνταξη προτάσεων για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Διάχυση πληροφοριών για την συστηματική συλλογή δεδομένων από τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. http://env.meteo.noa.gr/datamine/
HYDRATE ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2006 Μετρήσεις βροχόπτωσης σε υδρολογικές λεκάνες της περιοχής των Χανιών Κρήτης κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων με το φορητό μετεωρολογικό ραντάρ του Ε.Α.Α. και εκτίμηση της επίδρασης της σύνθετης τοπογραφίας στη χωρική κατανομή της βροχόπτωσης.
Αυτόνομο Σύστημα Τηλεπισκόπησης και Πρόγνωσης ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2006 Μελέτη της επίδρασης των φαινομένων συνοπτικής κλίμακας στα φαινόμενα μέσης και μικρότερης κλίμακας στο θαλάσσιο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα κοντά στην ακτή και βελτίωση της παραμετροποίησης των επιφανειακών τυρβωδών ροών στο μετεωρολογικό μοντέλο μέσης κλίμακας COAMPS του Naval Research Laboratory των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας που συλλέχθηκαν με αεροσκάφος του Naval Postgraduate School των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πειράματος Autonomous Sensing and Prediction System (ASAP) που έλαβε χώρα στην περιοχή της κεντρικής Καλιφόρνιας των ΗΠΑ το 2005.
Εποπτεία, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Υδάτων και σχετικών βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου περί Υδάτων 2000/60/ΕΕ στην Κύπρο ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2006 Υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου (κυρίως από την κύρια εμπειρογνώμονα και συντονίστρια ομάδας επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων,, Δρ. Κοτρωνάρου) για την διαχείριση, παρακολούθηση, επίβλεψη και αξιολόγηση της υλοποίησης άλλων συμβάσεων (μίας Υπηρεσιών και 4 Προμηθειών) για την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των νερών στην Κύπρο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαισίου περί Υδάτων (ΟΠΥ), 2000/60/ΕΚ και συγκεκριμένα την δημιουργία προγραμμάτων παρακολούθησης των υδάτων και σχετικών βάσεων δεδομένων για εφαρμογή του Άρθρου 8 της ΟΠΥ.
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό Πρωτοκόλλου Πληροφοριών που θα χρησιμοποιείται για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή Πολιτικών Τιμολόγησης Ύδατος σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2006 Στόχος του έργου η υποστήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες του Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά συνέπεια των προνοιών της Οδηγίας Πλαισίου περί Υδάτων, αναφορικά με τη μελλοντική επανεξέταση και ενημέρωση της Οικονομικής Ανάλυσης της χρήσης ύδατος και της εφαρμογής των πολιτικών τιμολόγησης νερού για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Νόμου και της Οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ολοκληρωμένη πρόταση (σε 3 φάσεις και έως το επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών για προκήρυξη έργου) για την δημιουργία Πρωτοκόλλου Πληροφοριών (ΠΠ – πλήρης περιγραφή: στοιχεία, πηγές, επίπεδο πληροφορίας, χρήση πληροφορίας στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης, κ.λπ.) και του σχετικού πληροφορικού συστήματος (προτάσεις για την ανάπτυξη μηχανογραφημένου συστήματος για την εφαρμογή του ΠΠ, εκτίμηση απαιτούμενου προσωπικού, κ.λπ.).
RISKMED ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2006 Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατασκευή και πιλοτική λειτουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης εντόνων καιρικών φαινομένων. Οι προειδοποιήσεις θα προέρχονται από τη λειτουργία μετεωρολογικών και κυματικών μοντέλων υψηλής ανάλυσης τα οποία θα παρέχουν προγνώσεις 3 ημερών για ισχυρές βροχοπτώσεις, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και υψηλά θαλάσσια κύματα. Το σύστημα, εκτός των προγνώσεων θα ενσωματώνει και πληροφορίες που προέρχονται από σταθμούς εδάφους, δορυφορικές πλατφόρμες καθώς και από συστήματα καταγραφών ηλεκτρικών εκκενώσεων, και θα εκδίδει αυτόματα ειδοποιήσεις προς τους αρμόδιους φορείς. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει πιλοτικά σε 4 περιοχές της ΝΑ Ευρώπης: Νότια Ιταλία, Μάλτα, Ηπειρο και Κύπρο.
FLASH ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2006 Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη καιρικών συστημάτων που οδηγούν σε ξαφνικά πλημμυρικά επεισόδια (flash floods) στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και η βελτίωση της προγνωσιμότητας των συστημάτων αυτών. Για τη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν τόσο μετεωρολογικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης, δορυφορικές μετρήσεις οι οποίες επιτρέπουν την εκτίμηση της βροχόπτωσης και καταγραφές ηλεκτρικών εκκενώσεων από το σύστημα ΖΕΥΣ του ΕΑΑ.
Μελέτη βελτίωσης - επικαιροποίησης του Αιολικού Χάρτης της Ελλάδα ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2006 Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός δικτύου των σταθμών μέτρησης του αιολικού δυναμικού της χώρας και να δημιουργήσει ένα δυναμικό εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο θα επιτρέπει την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων ενεργειακής απόδοσης για την εφαρμογή των αιολικών πάρκων.
Προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής της Κύπρου για την περίοδο 2008-2012 Σύμφωνα με την οδηγία Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΛΟ 2006
- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΛΟ 2006 Το έργο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους κατοίκους μέσω σεμιναρίων και με τη δημιουργία έντυπου υλικού, λήψη καινοτόμων μέτρων για τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας σε επιλεγμένες περιοχές, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
Αιολικό δυναμικό στην Ελλάδα ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2006 Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση δικτύου σταθμών μέτρησης του αιολικού δυναμικού της χώρας και η δημιουργία ενός δυναμικού εργαλείου αποτίμησης του αιολικού δυναμικού της Ελλάδας, που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επενδυτικών προτάσεων, για υλοποίηση αιολικών πάρκων.
Μελέτη μελλοντικών ακραίων κλιματικών φαινομένων στην Κύπρο ΖΕΡΕΦΟΣ ΑΛΛΟ 2006
Πειραματική και αριθμητική μελέτη του πεδίου ανέμου και της ποιότητας αέρα σε ένα τυπικό κεντρικό δρόμο της Αθήνας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2005 Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των χαρακτηριστικών του πεδίου ροής και διασποράς ρύπων σε μια τυπική αστική οδική χαράδρα με υψηλή κυκλοφορία σε κεντρική περιοχή της Αθήνας, σε πειραματικό και θεωρητικό επίπεδο. Με βάση το σκεπτικό αυτό, στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη της κατανομής των ρύπων όπως επίσης και η αποτύπωση του πεδίου ροής για διαφορετικά σενάρια ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου, εκπομπών ρύπων και κατατομής θερμοκρασίας. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συμπεριλαμβάνει πειραματική μελέτη των χαρακτηριστικών ροής και διασποράς ρύπων στον επιλεγμένο δρόμο με τη βοήθεια αεροσήραγγας που υπάρχει στο ΕΜΠ. Για τις ανάγκες του πειράματος θα κατασκευαστεί ομοίωμα του δρόμου υπό κλίμακα ενώ οι εκπομπές των αυτοκινήτων θα εξομοιωθούν με γραμμική πηγή από την οποία θα βγαίνει κάποιο αδρανές αέριο (SF6). Η πειραματική διαδικασία θα περιλαμβάνει διαφορετικά σενάρια διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, εκπομπών ρύπου και κατατομών θερμοκρασίας, ώστε να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός πειραματικών δεδομένων και να γίνει μια πρώτη εκτίμηση των χαρακτηριστικών ροής και διασποράς ρύπων. Σε δεύτερη φάση θα γίνει χρήση και ανάπτυξη αριθμητικού κώδικα μικρής κλίμακας, του οποίου η αξιοπιστία θα ελεγχθεί σε σύγκριση με τα πειράματα αεροσήραγγας και μέσω του οποίου θα μελετηθούν περισσότερα σενάρια εκπομπών, ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου ώστε να αποτυπωθούν με τον καλύτερο τρόπο χαρακτηριστικά ροής, περιοχές υψηλού και χαμηλού ανέμου καθώς και επιπέδων ρύπανσης, όπως επίσης και σημεία όπου οι ρύποι παγιδεύονται και τέλος θα γίνει αξιολόγηση της άνεσης των κατοίκων στον δρόμο αυτό. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι θα χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες τοπικής πύκνωσης πλέγματος για την επίλυση του πεδίου ανέμου και της διασποράς ρύπων και για την καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί πιο πυκνό πλέγμα σε περιοχές ενδιαφέροντος, (local grid refinement) και θα χρησιμοποιηθεί μια πιο νέα μέθοδος επίλυσης της τύρβης, προσομοίωση των μεγάλων στροβίλων (Large Eddy Simulation) για επιλεγμένες περιπτώσεις εκτός από τα κλασσικά μοντέλα επίλυσης της τύρβης (όπως k-ε). Συμπληρωματικά, θα γίνει επέκταση της μελέτης σε σενάρια βελτιστοποίησης της ποιότητας αέρα και της άνεσης των κατοίκων. Επίσης, από τη μελέτη αυτή θα προκύψει μια βάση δεδομένων η οποία θα μπορεί να διατεθεί και σε άλλους ερευνητές μέσω του διαδικτύου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι θα επιλεγεί δρόμος στον οποίο ήδη λειτουργεί σταθμός μέτρησης της ρύπανσης του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Πατησίων) στον οποίο υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης δύο κινητών σταθμών μέτρησης αέριας ρύπανσης του ΕΑΑ και του ΕΚΠΑ, κάτω από επιλεγμένες καιρικές συνθήκες, ώστε να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις μετρήσεις της αεροσήραγγας και τα αποτελέσματα από το μοντέλο.
EPA-NR ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2005 Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης σε υπάρχοντα κτίρια του τριτογενή τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Δημιουργία ενός υπολογιστικού προγράμματος. Πιλοτικές εφαρμογές σε κτίρια γραφείων, νοσοκομείων και σχολείων. Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. http://www.epa-nr.org/
WWF MED2C ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2005 Ο σκοπός είναι η μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στη ζώνη της Μεσογείου από μια παγκόσμια αύξηση θερμοκρασίας 2οC. Οι τομείς των επιπτώσεων αναφέρονται σε ακραία κλιματικά φαινόμενα, σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, και στις επιπτώσεις αυτών στη ζήτηση ενέργειας, στα υδατικά αποθέματα και στον τουρισμό.
DESURVEY ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2005 Σκοπός είναι η εκτίμηση της κατάστασης της ερημοποίησης και της υποβάθμισης των εδαφών στη Νότια Ευρώπη και η πρόβλεψη μελλοντικού κινδύνου από ερημοποίηση χρησιμοποιώντας διαφορετικά κλιματικά σενάρια.
Παρακολούθηση και καταγραφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δονήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2005 Καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των επιπέδων θορύβου και των δονήσεων, σε επιλεγμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής του έργου ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου και για επιλεγμένες χρονικές περιόδους, κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007. Προετοιμασία ετήσιων εκθέσεων, κριτική αξιολόγηση των στοιχείων και εισηγήσεις για τυχόν απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ, με βάση τα αποτελέσματα των καταγραφών και συνολικών εκτιμήσεων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος και της εξέλιξής της στο μέλλον, με χρήση μοντέλων εκτίμησης θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
EURORISK-PREVIEW ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2005 Ο στόχος του προγράμματος για το Πακέτο Εργασίας που συμμετέχει το ΕΑΑ είναι η βελτίωση της μικρής διάρκειας πρόγνωσης πλημμυρικών φαινομένων σε μεσαίες λεκάνες απορροής στην Μεσόγειο, η οποία θα βασίζεται σε επόμενης γενιάς μοντέλα πρόγνωσης καιρού υψηλής ανάλυσης.
Διαχείριση παρακτίων υδροφορέων σε πλαίσιο βελτιστοποίησης με οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια: Συνδυασμός επαναφόρτισης με επεξεργασμένα λύματα και αφαλάτωση υφάλμυρων υπόγειων υδάτων ΚΟΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2005
WERMED ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2005 Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την βελτίωση της ναυσιπλοίας στη Μεσόγειο χρησιμοποιώντας την τεχνική του weatherrouting. Η έγκυρη πρόγνωση του ανεμολογικού πεδίου θα αντιμετωπιστεί με τη χρήση ενός συνόλου μετεωρολογικών μοντέλων για την περιοχή, με σκοπό την καλύτερη πρόγνωση του ανεμολογικού και κυματικού πεδίου στη Μεσόγειο
Υποστήριξη αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2005 Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη των υποδομών του Ινστιτούτου με την αγορά εξοπλισμού από ερευνητικές ομάδες, καθώς και για την ανάπτυξη και την αγορά λογισμικού.
Μελέτη του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας στην Κύπρο ΡΕΤΑΛΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2005 Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η καταγραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (UHI) με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, επίγειων μετρήσεων και η αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σύστημα για την διάχυση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του Έργου.
Θερμικές Προσομοιώσεις & Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΑΛΛΟ 2004 Αξιολόγηση εσωτερικών συνθηκών και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια γραφείων, με θερμικές προσομοιώσεις στο TRNSYS. Επιθεωρήσεις και αξιολόγηση επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια γραφείων, αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, μετρήσεις μικρής διάρκειας, ανάλυση στοιχείων για τον προσδιορισμό του ενεργειακού ισοζυγίου και αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Υποστηρικτικές δράσεις για το σχεδιασμό συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον ενεργειακό τομέα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟIVE 2004 Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση προτάσεων για την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων για: α) την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με τις προβλεπόμενες διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών, β) την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου των μέτρων περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον ενεργειακό τομέα και γ) τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον ενεργειακό τομέα.
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών χημικών αναλύσεων και μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων με έμφαση στις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία χημικές ενώσεις ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ 2004 Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας (ΕΑΧ) για την τελική διεκπεραίωση των διαδικασιών διαπίστευσης για την παροχή υπηρεσιών χημικών αναλύσεων και μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, με έμφαση στις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία χημικές ενώσεις.
ENSEMBLES ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2004 O σκοπός είναι η δημιουργία ενός κλιματικού συστήματος για την πρόβλεψη μελλοντικών κλιματικών αλλαγών, βασισμένο σε παγκόσμιας, περιοχικής και τοπικής κλίμακας μοντέλα. Με βάση τη διάγνωση αυτών των μοντέλων θα εξαταστούν επιπτώσεις στη γεωργία, υγεία του πληθυσμού, και τουρισμό.
Μοντελοποίηση της προέλευσης του όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων στην Ανατολική Μεσόγειο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ 2004 Το πρόγραμμα συνεργασίας θα επικεντρωθεί στην προέλευση και χημικό με4τασχηματισμό της διασυνοριακής ρύπανσης από όζον και αερολύμματα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτόνομο Σύστημα Τηλεπισκόπησης και Πρόγνωσης ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 2004 Μελέτη της επίδρασης των φαινομένων συνοπτικής κλίμακας στα φαινόμενα μέσης και μικρότερης κλίμακας στο θαλάσσιο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα κοντά στην ακτή και βελτίωση της παραμετροποίησης των επιφανειακών τυρβωδών ροών στο μετεωρολογικό μοντέλο μέσης κλίμακας COAMPS του Naval Research Laboratory των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας που συλλέχθηκαν με αεροσκάφος του Naval Postgraduate School των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πειράματος Autonomous Sensing and Prediction System (ASAP) που έλαβε χώρα στην περιοχή της κεντρικής Καλιφόρνιας των ΗΠΑ το 2005.
RISCMASS ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2004 Μεθοδολογίες για τη διαχείριση των ρίσκων κατολίσθησης και των κινήσεων του εδάφους με σενάρια πολιτικής για την ασφάλεια
Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα-Κάλυψη των υποχρεώσεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την στοιβάδα του όζοντος-κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας όπως αυτές απορρέουν από την Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟIVE 2003 Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για: α) τη σύνταξη των ετήσιων Εθνικών Απογραφών των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων ρύπων στον ελλαδικό χώρο λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μεθοδολογικά εργαλεία που αναπτύσσονται (π.χ. Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών του IPCC) καθώς και την πρόβλεψη εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, β) την εκτίμηση και αξιολόγηση των πιστώσεων που μπορούν να προκύψουν από την ενίσχυση της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από δασικές και γεωργικές εκτάσεις με βάση τα άρθρα 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, γ) την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των πολιτικών και των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος για τον περιορισμό των εκπομπών και την ενίσχυση των απορροφήσεων των αερίων του θερμοκηπίου, δ) την περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου και ε) την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων από ενδεχόμενη κλιματική αλλαγή και τον εντοπισμό – αξιολόγηση κατάλληλων μέτρων προσαρμογής
Μεθοδολογικό πλαίσιο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη βιομηχανία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟIVE 2003 Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη εργαλείων που διευκολύνουν τη μείωση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, που ως γνωστό δέχεται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις τόσο λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κατοίκων και υπηρεσιών όσο και λόγω της ύπαρξης σημαντικής βιομηχανικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, το έργο στόχευε στην έρευνα και ανάπτυξη (α) του κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου και (β) των απαραίτητων υπολογιστικών εργαλείων και δεδομένων για τους αποφασίζοντες, έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι ευρύτερες οικονομικές/κοινωνικές/περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων πολιτικών και μέτρων στον τομέα της βιομηχανίας.
ΠΡΟΤΕΠΕ - Προηγμένες τεχνικές περιβαλλοντικών μετρήσεων και προγνώσεων ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2003 Κύριος στόχος του προτεινόμενου δικτύου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, στελεχών δημοσίων φορέων καθώς και στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε σύγχρονες τεχνικές μέτρησης, ελέγχου, παρακολούθησης, πρόγνωσης και διαχείρισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Άλλοι στόχοι είναι η ενημέρωση των μελών του δικτύου σε θέματα αιχμής από ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους και η αλληλοενημέρωση για τις ερευνητικές δραστηριότητες τους. Τέλος, σημαντική θα είναι η προσπάθεια για διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο στην υπόλοιπη ερευνητική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.
Ανάπτυξη εργαλείου για την πρόγνωση και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και ξηρασιών στην Ελλάδα και την Τουρκία ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ 2003 Θα αναπτυχθεί ένα επιχειρησιακό λογισμικό-εργαλείο για την πρόγνωση των ξηρασιών και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το εργαλείο θα βασιστεί σε ανάλυση μετεωρολογικών και δορυφορικών δεδομένων.
LIFETIME ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2002 Δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου για την συμβολή στην Ευρωπαϊκή και διεθνή ανάπτυξη ενός βιώσιμου δομημένου περιβάλλοντος. Το δίκτυο εστίασε στις εφαρμογές των αρχών του χρόνου ζωής στα κτίρια και των άλλων πολιτικών υποδομών, όπως επίσης στις εξορύξεις ορυχείων και άλλων βιομηχανικών διεργασιών. Σκοπός του ήταν η ενίσχυση δράσεων ανάπτυξης, διάχυσης, εκμετάλλευσης και εκπαίδευσης, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που θα μπορούν να συνεχιστούν και μελλοντικά, έξω από τα πλαίσια του δικτύου.
Bελτίωση προγνωστικών δυνατοτήτων των ατμοσφαιρικών και κλιματικών παραμέτρων σε περιοχική και τοπική κλίμακα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΘΝΙΚΟ 2002 Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η βελτίωση των προγνωστικών δυνατοτήτων των ατμοσφαιρικών και κλιματικών παραμέτρων σε περιοχική και τοπική κλίμακα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η υπάρχουσα υποδομή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (κινητό ραντάρ X-band, διπλής πολικότητας, Doppler, δίκτυο καταγραφής ηλεκτρικών εκκενώσεων, σταθμοί λήψης δορυφορικών δεδομένων) θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο άμεσης πρόγνωσης και υδρομετεωρολογικής έρευνας. Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν αλγόριθμοι για την βελτίωση της εκτίμησης βροχής από δεδομένα ραντάρ καθώς επίσης και από συνδυασμό δεδομένων δικτύου καταγραφής ηλεκτρικών εκκενώσεων και δορυφόρων. Επίσης στα πλαίσια του προγράμματος θα διερευνηθούν τεχνικές και αλγόριθμοι για την εισαγωγή δεδομένων ραντάρ και συστήματος καταγραφής ηλεκτρικών εκκενώσεων σε περιοχικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, θα διερευνηθεί και θα πιστοποιηθεί η προγνωστική ικανότητα περιοχικών μοντέλων (MM5, BOLAM) με υψηλή χωρική ευκρίνεια για την περιοχή της Αττικής όπου η πολυπλοκότητα του ανάγλυφου και οι τοπικές κυκλοφορίες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επιπροσθέτως θα εξετασθεί η επίδραση ενδεχόμενης κλιματικής αλλαγής σε τοπική/περιοχική κλίμακα στην ένταση και στην συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων.
APMOSPHERE ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2002 Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή σύγχρονων χαρτών, μεγάλης ακρίβειας, υψηλής ανάλυσης και μοντέλων ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτοί οι χάρτες θα αποτελέσουν σημαντική επιστημονική πρόοδο, με τη προμήθεια σημαντικού συνόλου δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης μεγάλης χωρικής ανάλυσης.

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×