Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

Θερμικές & CFD Προσομοιώσεις

Εξειδικευμένες μελέτες για νέα κτίρια υψηλών ενεργειακών αποδόσεων και οικονομικά αποδοτικών δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για Η/M & Αρχιτεκτονικά γραφεία. Θερμικές προσομοιώσεις με TRNSYS και Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής με PHOENICS & FLUENT. Υποστήριξη στη λεπτομερή διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποκτήστε καλύτερη κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και του εξοπλισμού, κατά τη φάση του σχεδιασμού ή της ανακαίνισης, μέσω προσομοιώσεων και συγκριτικής αξιολόγησης της υπολογιζόμενης ενεργειακής συμεριφοράς των.. Περισσότερες πληροφορίες: OEE και GREC


Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος & Ενεργειακός Έλεγχος

Αξιολόγηση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, παρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων. Χρήση φορητών οργάνων για βραχυχρόνιες μετρήσεις εσωτερικών συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας), πολυ-αναλυτή για επιτόπιες μετρήσεις θερμοκρασίας, φωτισμού και ταχύτητας αέρα. Ποιοτική αξιολόγηση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα) με χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων. Μελέτη των εσωτερικών συνθηκών που επικρατούν στο κτίριο και θερμικής άνεσης από τους χρήστες. Προσδιορισμός πιθανών προβλημάτων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων επέμβασης για την αντιμετώπισή τους. Αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και εξοπλισμού μέσα από άμεσες μετρήσεις και σύγκριση με την πραγματική συμπεριφορά τους. Περισσότερες πληροφορίες: OEE και GREC


Θερμογραφικοί Έλεγχοι

Μη-καταστροφικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων με τη χρήση θερμοκάμερας. Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων στο κέλυφος των κτιρίων & στις Η/Μ εγκαταστάσεις υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και πλήρη φορτία. Περισσότερες πληροφορίες: OEE και GREC


Διαγνωστικές Επιθεωρήσεις

Σύντομες ενεργειακές και διαγνωστικές επιθεωρήσεις κτιρίων & Η/Μ εγκαταστάσεων. Υποστήριξη στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων με βάση την εκτίμηση κόστους-οφέλους ανά επέμβαση (π.χ. συντήρηση, ανακαίνιση ή αναβάθμιση). Τεχνο-οικονομική ανάλυση σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές μεθοδολογίες και λογισμικά για κτίρια κατοικιών (EPIQR), γραφείων (TOBUS) και ξενοδοχείων (XENIOS). Συνολική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και βαθμού φθοράς του κτιρίου και των επιμέρους στοιχείων (κέλυφος και εγκαταστάσεις) συνυπολογίζοντας τη λειτουργική τους ανεπάρκεια λόγω παλαιότητας. Πολυκριτηριακή ανάλυση για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, συνεκτιμώντας την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύντομη αρχική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και των δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικίες με βάση τις ελληνικές τυπολογίες κτιρίων (eKIA).Περισσότερες πληροφορίες: OEE και GREC


Συμβουλευτικές υπηρεσίες & Εκπαίδευση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και ενημέρωση σε θέματα προτύπων και κανονισμών (σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο) , για την αντιμετώπιση των προκλήσεων προς τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια (NZEB). Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά-ενημερωτικά σεμινάρια και εργαστήρια για μηχανικούς, αρχιτέκτονες και εμπειρογνώμονες, σε θέματα παθητικών & ενεργητικών συστημάτων, τεχνολογίες ηλιακών θερμικών συστημάτων για θέρμανση-ψύξη, ανάλυση κύκλου ζωής κτιρίων και για το επίσημο λογισμικό ενεργειακών επιθεωρήσεων (TEE-KENAK). Τεχνογνωσία και πρακτικές συμβουλές για κτίρια υψηλής απόδοσης έως και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες: OEE και GREC


Πρακτικά Εργαλεία & Δεδομένα Σχεδιασμού

Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων. Λογισμικά & εργαλεία πολυμέσων για τον υπολογισμό της εξοικονομούμενης ενέργειας απο την εφαρμογή μέτρων σε υπάρχοντα κτίρια (eΚΙΑ) και την ανάδειξη του οφέλους από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως ο ηλιακός κλιματισμός σε κτίρια υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας (SACE). Δημιουργία και χρήση Τυπικών Μετεωρολογικών Ετών (TRYs) για την Αθήνα. Λογισμικό υπολογισμού προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένες επιφάνειες για διάφορες ελληνικές πόλεις. Περισσότερες πληροφορίες: OEE και GREC


Ερευνητές που συμμετέχουν
Dr. Balaras ConstantinosΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Μπαλαράς Κωνσταντίνος

costas@noa.gr
+30 210 8109152
CV

Dr. Dascalaki Elena Κύρια Ερευνήτρια

Δρ. Δασκαλάκη Έλενα

edask@noa.gr
+30 210 8109143
CV

Υπόλοιπο προσωπικό

Κα. Δρούτσα Καλλιόπη
Κς. Κοντογιαννίδης Σίμων

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×