Έρευνα

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διερεύνηση φυσικο-χημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα μέσω μετρήσεων και χρήση μοντέλων, της ποιότητας του αέρα και άλλων περιπτώσεων περιβαλλοντικών πιέσεων.

Προκλήσεις, αναγκαιότητα και εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος από την επιστημονική κοινότητα στην κατανόηση της αλλαγής της ατμοσφαιρικής σύστασης λόγω της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σημαντικό ρόλο των χημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου με συνδυασμό ποκίλων παραγόντων όπως οι τοπικές πηγές, η διασυνοριακή ρύπανση και τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η αλληλεπίδραση των ατμοσφαιρικών συστατικών με την ακτινοβολία είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός ρυθμιστής του τοπικού κλίματος.

Έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που εντοπίζονται π.χ. σε μητροπολιτικές αστικές περιοχές συνεχίζουν να προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα καθώς και τις τοπικές αρχές, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να μειωθούν τα επίπεδα των επικίνδυνων ρύπων. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν αναπόφευκτα και την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, ανάλογα με το είδος χρήσης του εσωτερικού χώρου αλλά και τις δραστηριότητες εντός αυτού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η ρύπανση του αέρα είναι πλέον επίσημα καρκινογόνος. Τέλος, ο θόρυβος (κυρίως από την κίνηση των οχημάτων), συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των πιο σημαντικών επιβαρυντικών παραγόντων για την υγεία.

Κύριες ερευνητικές δραστηριότητες

 • Χημικές αναλύσεις και παρακολούθηση αέριων ρύπων, με έμφαση σε επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία χημικές ενώσεις.

 • Παρακολούθηση και μελέτη των οπτικών, φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των αερολυμάτων, χρησιμοποιώντας μετρήσεις πεδίου καθώς και ενεργητικές και παθητικές τεχνικές τηλεπισκόπησης.

 • Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθήκων σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων διαφορετικής χρήσης.

 • Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τον θόρυβο, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Οδηγία Θορύβου 2002/49/EC.

 • Περιοχικές προσομοιώσεις με μοντέλα Χημείς-Μεταφοράς (CTM) με το ΜM5-CAMx και προσφάτως με το συζευγμένο μοντέλο COSMO-ART

 • Έρευνα των παραγόντων που επηρεάζουν την ηλιακή ακτινοβολία (έμφαση στο UV), χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά, ενεργειακές εφαρμογές, ανάπτυξη οργανολογίας και χαρακτηρισμός.

 • Δορυφορικές παρατηρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Λειτουργικές δραστηριότητες και υπηρεσίες

 • Λειτουργία του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας για την παροχή διαπιστευμένων χημικών αναλύσεων (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ELOT EN ISO-IEC 17025).

 • Λειτουργία ενός Κινητού Σταθμού Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης για την παροχή μετρήσεων αερίων ρύπων.

 • Λειτουργία υποδομών για παροχή υπηρεσιών σχετικές με μετρήσεις θορύβου.

 • Παροχή τετραήμερης πρόγνωσης του Δείκτη Υπεριώδους πάνω από την Ελλάδα (http://www.meteo.gr/uv.asp).


 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×