Έρευνα

Μετεωρολογία και Υδρολογία

Ενσωμάτωση μετεωρολογικών και υδρολογικών παρατηρήσεων και αριθμητικών μοντέλων με έμφαση στη μελέτη και πρόγνωση ακραίων υδρομετεωρολογικών γεγονότων και στη μελέτη των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.

Προκλήσεις και αναγκαιότητα

Είναι γνωστό ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια και την οικονομική ευημερία των πολιτών. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την καλύτερη παρακολούθηση και πρόγνωση του καιρού και των συναφών υδρομετεωρολογικών κινδύνων (π.χ. πλημμύρες ποταμών, στιγμιαίες πλημμύρες) και την ανάπτυξη των κατάλληλων μεθοδολογιών. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη διάδοση των σχετικών προϊόντων (παρατηρήσεων και προβλέψεων) στο ευρύ κοινό, επιτρέποντας τη μεταφορά των απαιτούμενων πληροφοριών στους δυνητικούς τελικούς χρήστες με έναν έγκαιρο, έγκυρο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Μετεωρολογία
Υδρο-μετεωρολογία
Υδρολογία
  • Αριθμητική πρόγνωση του καιρού (επιχειρησιακή πρόγνωση καιρού, πιστοποίηση προγνώσεων, εφαρμογή στατιστικών μεθόδων διόρθωσης της πρόγνωσης, μελέτη μεθόδων αφομοίωσης παρατηρήσεων, πρόγνωση με τη μέθοδο πολλαπλών δειγμάτων).

  • Μελέτη των δυναμικών και φυσικών ιδιοτήτων των ατμοσφαιρικών συστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου με έμφαση στα έντονα καιρικά γεγονότα (στιγμιαίες πλημμύρες, έντονη κυκλογένεση, ακραία καιρικά φαινόμενα, χωρική και χρονική μεταβλητότητα έντονων βροχοπτώσεων).

  • Μελέτη της ηλεκτρικής δραστηριότητας, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου: συσχέτιση κεραυνών με φυσιογραφικά χαρακτηριστικά, με τις μικροφυσικές ιδιότητες των νεφών και τις βροχοπτώσεις, χρήση κεραυνών ως εργαλείο άμεσης πρόβλεψης και αφομοίωση του σε αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού ).

  • Εφαρμογές ραντάρ συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε πειράματα πεδίου.

  • Διερεύνηση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης αέρα-θάλασσας.

  • Ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων των δυσμενών καιρικών φαινομένων σε όλη την Ελλάδα.

  • Πρόβλεψη πλημμυρών, και εκτίμηση του ισοζυγίου νερού πάνω από λεκάνες με τη βοήθεια υδρολογικών μοντέλων.

  • Λειτουργία μικρών ραντάρ καιρού και την παροχή των μετρήσεων ως δεδομένων εισόδου σε υδρολογικά μοντέλα για την πρόβλεψη πλημμύρων.

  • Προσδιορισμός ζωνών υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα.

  • Παρακολούθηση και παρατήρηση παράκτιων φραγμάτων και ποιότητας του νερού.

  • Ανάπτυξη μοντέλων τυρβώδους ροής για χρήση μηχανικών.

  • Μελέτη συστημάτων υδροφορέων: διείσδυση της θάλασσας σε παράκτιους υδροφορέων, βέλτιστη διαχείριση των παράκτιων υδροφορέων, κλπ.


Επιχειρησιακές δραστηριότητες, υποδομές και υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών και διατάξεων μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως: (α) Α-τάξεως μετεωρολογικός σταθμός στο Θησείο (από το 1900) και ακτινομετρικός σταθμός στο Θησείο (από το 1953) και την Πεντέλη (από το 1998), (β) δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, με μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (~ 260 σταθμοί μέχρι το τέλος του 2013), (γ) δίκτυο ανίχνευσης αστραπών (ΖΕΥΣ) με 6 κεραίες λήψης πάνω από την Ευρώπη.

 • Εγκατάσταση και λειτουργία των τηλεμετρικών δικτύων υδρομετρικών σταθμών και σταθμών μέτρησης ύψους χιονιού.

 • Συμμετοχή σε πειραματικές εκστρατείες με το Χ-band κινητό ραντάρ Doppler διπλής πολικότητας και με αντίστοιχο φορητό εξοπλισμό επιτόπιων μετρήσεων βροχής (δισδρόμετρα και βροχόμετρα).

 • Επιχειρησιακή πρόβλεψη καιρού και κύματος (οι προβλέψεις δίνονται στις σελίδες http://www.noa.gr/forecast και www.meteo.gr η οποία είναι η 2η ιστοσελίδα σε αριθμό επισκεπτών μεταξύ όλων των ελληνικών ιστοσελίδων.


 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×